Tatjana Nikolić

From holidays with her parents on the Croatian coast, train travels, sports, mountain climbing, and fond high school memories, Tatjana comes from an active childhood life. Born in Niš, Serbia her activism for women started a mere 22 years ago when she started training for the SOS Helpline in 1996, a hotline for women and children who are victims of violence. 

“Women’s experiences of violence that I heard prompted me to fight for the lives of women without violence. Seminars were held, I met various wonderful women from the region and the world, they helped me learn and grow, and feminism became part of my everyday life.”

Furthering her passion in the realm of feminist activism, she established the Center for Girls in 1998, “an organization that empowers girls and young women, through education, activism and creativity, for them to take a better position in society.” She is now the Executive Coordinator for this center.  

“Empowering young girls, girls and women means everything to me, that is the essence of my work and the mission of the Center for Girls. I think that it is necessary to sensitize and inform boys too, despite the fact that our target group are girls. Young people, i.e. children should be taught compassion, tolerance, acceptance of diversity and non-violence starting from kindergarten and throughout the whole schooling.”

One pivotal moment in her career that she will always remember was in April 2012 during one of her first press opportunities with Ana Sofrenović, Rada Boric, and Eve Ensler. Here she describes her experience:

“The gathering of 50 feminists from the region who were at the workshop for the Vagina Monologues, led by Eve. And, at the end of the day, a crowded National Theater Hall, over 500 people, while we, the activists, performed the Vagina Monologues in front of Eve. At the end of the monologue, Eve comes to the stage and raises the entire hall with her energy, with her performance. Like thunder! The event that shifted all my borders, and many others.”

She believes her role in society is to point out the problems women face, be an advocate for those with a silenced voice, and change people’s attitude towards women. She wants the role of women to be represented in a positive light, one of compassion, love, intelligence, and determination. 

Here are a few projects she is most proud of:

  • 23,609 high school students increased their knowledge on prevention of violence against girls, prevention of women trafficking and women’s health through 1,708 educational workshops.
  • Through 4 performances and 2 forum theaters of the Feminist Activist Theater of the Center for Girls, they informed the general population about the issues of violence against women, human trafficking and women’s rights.
  • The project Actively and Publicly against Violence against Women supported by the UNTR in the first year, they educated 630 girls in 4 cities of Serbia on violence prevention and reacting to violence. In the second year, 11 girls will become peer educators on gender violence and will hold 40 workshops with about 600 peers on how to recognize and protect themselves from violence. 
Uncategorized

Kur Tatjana kujton fëmijërinë asaj gjerë më sot,  i bie në mend pushimet me nënën dhe babanë në bregun kroat, duke udhëtuar me tren. Vrapimi gjithë ditën me miqtë nga rruga. Një gjyshe e dashur dhe një gjysh i rreptë. Sport: gjimnastikë dhe hendboll, fleksibilitet, punë ekipore. Fëmijëria e lezetshme. Të dashurit e shkollave të mesme. Një zgjedhje e gabuar e fakultetit më solli te mikja ime më e mirë Vikica. Trajnim për linjën SOS për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në vitin 1996. Gratë dhe feminizmi. Krijimi i Qendrës për Vajzat në vitin 1998. Ngjitje në mal. Milica dhe Ognjen. 22 vjet të feminizmit dhe aktivizmit.

Tatjana ka filluar të luftojë për të drejtat e grave “Unë shkova në trajnimin për SOS Helpline në vitin 1996 në sajë të sugjerimit të mikut tim më të mirë. Pas trajnimit dhe njohjes së parimeve feministe të punës me viktimat e dhunës, kjo ishte mënyra e vetme e mundshme. Përvojat e grave të dhunës që dëgjova më shtynë të luftoja për jetën e grave pa dhunë. Gjatë seminarit takova gra të ndryshme të mrekullueshme nga rajoni dhe bota, më ndihmuan të mësoja dhe të rritesha, dhe feminizmi u bë pjesë e jetës sime të përditshme. Unë nuk u ktheva në reagimet, as nuk kërkova mendimet e të tjerëve, gjeta vetë veten time. Unë jam feministe e lumtur dhe e kënaqur; Unë bëj atë që dua dhe atë që besoj. Unë iu besoj grave dhe unë besoj në gra, besoj se gratë mund të bëjnë gjithçka që duan me pak mbështetje dhe solidaritet.

Projektet që Tatjana mban mend gjithmonë janë  sfidat që priti në prill 2012. Ardhja e Eve Ensler dhe Rada Boriç në Nish. Gazeta e saj të parë, me dy prej tyre dhe Ana Sofrenoviq. Mbledhja e 50 feministëve nga rajoni të cilat ishin në seminarin për Monologjët e Vaginës, të udhëhequr nga Eva. Në fund të monologut, Eva ka dalë në skenë duke e  ngritur tërë sallën me energjinë e saj, me punën e saj. Ashtu si bubullima! Ngjarja që zhvendosi të gjithë kufijtë e mi dhe të shumë të tjerëve.

Për të drejtat e grave në Serbi, Tatjana thotë që ka disa probleme si: Mbizotërimi i dhunës kundër grave si pasojë e pikëpamjes së përgjithshme se gratë janë prona e burrave. Gratë janë të ngarkuara me sistemin e vlerave patriarkale që ende është në vend. Mungesa e mbështetjes sistematike për nënat (kopshtet shtetërore nuk plotësojnë nevojat e nënave) që drejtpërdrejtë zvogëlon mundësinë që gratë të përparojnë në pozicionet vendimmarrëse si edhe në politikë. Nënat e vetme nuk njihen në sistemin ligjor.

“Fuqizimi i vajzave të reja, vajzat dhe gratë do të thotë gjithçka për mua, ky është thelbi i punës sime dhe i misionit të Qendrës për Vajzat. Mendoj se është e nevojshme që të sensibilizohen dhe të informohen edhe djemtë, pavarësisht faktit se grupi ynë i synuar janë vajzat. Të rinjtë, do të thotë fëmijët duhet të mësohen me dhembshuri, tolerancë, pranim të diversitetit dhe jo-dhunës duke filluar nga kopshti dhe gjatë gjithë shkollimit”

Projektet ku ka qenë e përfshirë Tatjana e që kanë pasur ndikim shoqëror janë:

23,609 nxënës të shkollave të mesme kanë ngritur njohuritë e tyre për parandalimin e dhunës kundër vajzave, parandalimin e trafikimit të grave dhe shëndetin e grave përmes 1,708 punëtorive edukative.

Përmes 4 shfaqjeve dhe 2 teatrove forum të Teatrit Aktivist Feminist të Qendrës për Vajzat, ne informuam popullatën e përgjithshme rreth çështjeve të dhunës kundër grave, trafikimit të qenieve njerëzore dhe të drejtave të grave.

Projekti në mënyrë aktive dhe publike kundër dhunës ndaj grave të mbështetur nga UNTR në vitin e parë, ne kemi edukuar 630 vajza në 4 qytete të Serbisë për parandalimin e dhunës dhe reagimin ndaj dhunës. Në vitin e dytë, 11 vajza do të bëhen edukatore bashkëmoshatare për dhunën gjinore dhe do të mbajnë 40 punëtori me rreth 600 bashkëmoshatarë se si të njohin dhe mbrojnë veten nga dhuna.

 Tatjana është themeluesja dhe koordinatore ekzekutive e Qendrës për Vajzat në Nish, një organizatë që fuqizon vajzat e reja, vajzat dhe gratë e reja, përmes edukimit, aktivizmit dhe krijimtarisë, që të marrin një pozitë më të mirë në shoqëri.

Uncategorized @sq

Tatjana Nikolić (44) živi u Nišu, gde je i rođena.  Njenu porodicu čine Milica Nikolić (9.5 god.) i Ognjen Nikolić (5.5 god.). Simbolišu je saosećanje, aktivno slušanje, podrška, strpljenje, briga o drugima, otvorenost i posvećenost.

Kada pomisli na svoj život od detinjstva do danas  misli o sledećem: odmor sa majkom i ocem na hrvatskoj obali, putovanje vozom. Trčanje celog dana sa prijateljima iz ulice. Brižljiva baka i strog deda. Sport: gimnasitka i odbojka, fleksibilnost, timski rad. Bezbedno detinjstvo. Simpatije iz srednje škole. Pogrešan izbor na fakultetu ju je doveo do najbolje prijateljijce Vikice.  U potrazi. Obuka za SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u 1996. Godine. Žene i feminizam. Uspostavljanje Centra za devojke 1998. Godine. Planinarenje. Milica i Ognjen. 22 godine feminizma i aktivizma.

Izašla je na obuku za SOS Helpline 1996. godine zahvaljujući predlogu svog najboljeg prijatelja. Nakon obuke i upoznavanja sa feminističkim principima rada sa žrtvama nasilja, to je bio jedini mogući način. Ženska iskustva nasilja koje je čula podstakla su je da se bori za živote žena bez nasilja. Seminari su održani, upoznala je razne divne žene iz regiona i sveta, pomogle su joj da uči i raste, a feminizam je postao deo njenog svakodnevnog života. Nije se osvrnula na reakcije, niti je tražila mišljenje drugih ljudi, tamo je pronašala pravu istinu. Srećna je i sadržajna feministkinja; radi ono što voli i ono u šta veruje. Veruje ženama i  veruje u žene, veruje da žene mogu učiniti sve što žele uz malo podrške i solidarnosti.

Uvek će se sećati izazova koje je prihvatila u aprilu 2012. godine. Dolazak Eve Ensler i Rade Borić u Niš. Svojih prvih novina, sa njima dvema i Anom Sofrenović. Okup 50 feministkinja iz regiona koje subile na radionici „Vaginini monolozi“, koju vodi Eve. I na kraju dana, prepunjena sala Narodnog pozoriša, preko 500 ljudi, dok su one, aktivistkinje, izvodile Vaginine monologe ispred Eve. Na kraju monologa, Eve je izašla na scenu i podigla celu salu svojom energijom i svojim izvođenjem. Kao grom! Događaj koji je pomerio sve njene granice, kao i grancie mnogih drugih.

Osnaživanje mladih devojaka, devojčica i žena znači sve za nju, to je suština njenog rada i misija „Centra za devojke“. Misli da je potrebno i senzibilizirati i informisati dečake, uprkos činjenici da su njohova  ciljna grupa djevojčice. Smatra da mladi, tj. deca treba da se podučavaju sosećanju, toleranciji, prihvatanju raznolikosti i nenasilja počev od vrtića, kroz celo školovanje.

Njena uloga u društvu je da naglasi probleme sa kojima se suočavaju žene, zagovara  ženska ljudska prava, menja odnos ljudi prema ženama i dekonstruira ulogu žena. Ona je osnivačica i izvršna koordinatorka „Centra za devojke Niš“, organizacije koja omogućava obrazovanje mladim djevojkama, i mladim ženama kroz aktivizam i kreativnost, kako bi imale bolji položaj u društvu.

Lična izreka koja je karkteriše i koju najviše voli je: „Ti to možeš!“.

Kao projekte koji su imali veliki društveni uticaj vidi 23,609 učenika srednjih škola koji su  povećali svoje znanje o prevenciji nasilja nad djevojkama, prevenciji trgovine ženama i ženskog zdravlja kroz 1.708 obrazovnih radionica. Kroz 4 nastupa i 2 forumska pozorišta Feminističkog aktivističkog pozorišta Centra za devojčice, informisali su opštu populaciju o pitanjima nasilja nad ženama, trgovini ljudima i ženskim pravima. Kroz projekat  „Aktivno i javno protiv nasilja nad ženama“, podržan od strane UNTR-a u prvoj godini, obrazovali su 630 djevojčica u 4 grada Srbije o prevenciji nasilja i reakciji na nasilje. U drugoj godini, 11 devojčica postaće vršnjačke edukatorke o rodnom nasilju i održaće 40 radionica sa oko 600 vršnjaka o tome kako prepoznati i zaštititi se od nasilja.

Uncategorized @sr