Vjollca Krasniqi je sociolog. Doktorirala je na Univerzitetu u Ljubljani i magistrirala rodne studije nauke, razvoj i globalizaciju u Londonu na univerzitetu ekonomije i političkih nauka (LSE) i diplomirala je filozofiju i sociologiju na univerzitetu u Prištini. Ona je jedna od prvih žena sa Kosova aktivna u ženskom pokretu na Balkanu koja je organizovala i učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama o političkim i rodnim pitanjima.

Danas je Vjollca je posvećena akademskom delu koji istražuje i piše na teme kao što su izgradnja mira, migracije, nacionalne pripadnosti, kolektivno pamćenje, rat, post-kolonijalne teorije, feminističke teorije, telo, svakodnevna sociologija, trans-nacionalizam i etnografija.

Vjollca je iz Mitrovice, živi u Prištini, na Kosovu, veoma rano je primetila rodne režime, društvene uloge i pozicije žena i muškaraca u njemu.

Njeno detinjstvo je put ispunjen sećanjima na književnost, umetnost, kulturu i strast prema znanju. U osnovnoj školi je uvek učestvovala na takmičenjima astronomije, dok je na nivou Kosova osvojila drugo i treće mesto.

Osim astronomije, Vjollca je puno čitala anglo-američku književnosti, albansku i rusku i uvek je bila u potrazi za mestom u svemiru, identitetom i pripadnošću.

Vaspitana sam da verujem da je rodna ravnopravnost osnova društvenog razvoja. Da su rodne razlike konstruisane tako da daju moć́ ljudima. Odrasla sam sa saznanjem da su i devojka i mladić jednaki“, kaže Vjollca .

Na svojim studijama engleskog jezika i književnosti, a kasnije na Filozofiji i sociologiji, ona je dodatno shvatila velike naracije i uticaj na izgradnju rodnih režima. Radovi Virdžinije Vulfa i filozofija Simone de Beauvoira bili su presudni za njenu orijentaciju za studije, istraživanje i posvećenost rodnoj ravnopravnosti. Zbog toga je uvek imala podršku porodice i društva, jer je njen trud za ravnopravnost polova uvek nju određivao..

Bivajući među prvim aktivistkinjama u ženskom pokretu, njen put ka rodnoj ravnopravnosti pun je posebnih trenutaka, strastvenih aktivistkinja sa Kosova, regiona i sveta. Neki od najsrećnijih trenutaka njenog angažmana su: Ženska konferencija 2000. godine; Balkanski aktivisti prelaze granice, i treći, Ženski sud o ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Sve tri od ovih aktivnosti označavaju trenutke nade za rodnu pravdu na Kosovu i zemljama u regionu, kao i traženje strategija za feminističku viziju socijalne pravde.

Govorili smo univerzalnim jeziku za rodnu ravnopravnost pozivajući se na određene uslove. Tako se razvijalo ponovno političko ponovno mišljenje feministkinja „, opisuje uspomene iz tog vremena Vjollca.

Vjolca je sada predaje na odseku  sociologije na Filozofskom fakultetu u Javnom Univerzitetu u Prištini „Hasan Priština“. Ona učestvuje u mnogim projektima koji imaju društveni uticaj, kao što su:

1) Univerzitetski Program za rodne studije i istraživanja, platforma koja se razvija kritičko teorijski razmišljanja o rodu polu na univerzitetskim studijama.

2)Platforma građana aktivista marširajmo, ne slavimo je raznolikost društva u cilju ispoljavanja rodne ravnopravnosti i socijalne pravde, i

Letnja škola roda i seksualnosti, koja razvija kritičko mišljenje roda, problematizuje i bori se protiv homofobije, podstiče učešća mladih u istraživačkim i zastupničkim projektima za rodnu pravdu.

Povezana u mnogim oblicima sa ženskim pravima, Vjollca vidi osnaživanje žena i muškaraca na Kosovu kao pravo na samoopredeljenje.

Osnaživanje je sloboda ostvarivanja snova i ekonomskog, intelektualnog, umetničkog i građanskog potencijala. Isto važi i za čoveka. Formalno i neformalno obrazovanje ključno je za emancipaciju politika socijalne jednakosti. Danas na Kosovu, rodna i ženska prava su glavni diskurs. Svedoci smo dubokih promena o konceptualizaciji ženskih prava u institucionalnoj i kulturnoj sferi „, kaže ona.

Na kraju, Vjollca je poznata po timskom radu, radu na ravnopravnosti polova, rodnoj pravdi. Ona je pisala o rodnom razvoju, političkom i društvenom razvoju na Balkanu.

Aktivista

Një grua si Vjollca Krasniqi, një aktiviste dhe sociologe që ka kontribuar në mirëqenien e grave dhe të burrave. Ajo ka përfunduar doktoratën në Universitetin e Lubjanës, studimet master të shkencave për studime gjinore, zhvillim dhe globalizim në London School of Economics and Political Science (LSE), ndërsa pikënisjen universitare e mori në fakultetin e Filozofisë dhe Sociologjisë në Universitetit e Prishtinës. Vjollca ka qenë një ndër gratë e para aktive nga Kosova në lëvizjen e grave në Ballkan, si organizatore dhe pjesëmarrëse e një numri konferencash në nivelin ndërkombëtar mbi çështjet politike dhe gjinore. Ndërsa sot, ajo është e përkushtuar në pjesën akademike duke hulumtuar dhe shkruar për tema si: ndërtimi i paqes, migrimi, etnia, kujtesa kolektive, lufta, teoritë post-koloniale, teoritë feministe, trupi, sociologjia e përditshme, trans-nacionalizmi dhe etnografia.

Vjollca, e cila vjen nga Mitrovica, por që aktualisht jeton në Prishtinë, Kosovë, qysh herët ka vënë re regjimet gjinore, rolet dhe pozitat shoqërore të grave dhe burrave. Fëmijëria e saj është një rrugë e mbushur me kujtime mbi letërsinë, artin, kulturën dhe pasionin për dijen. Gjatë shkollës fillore ajo gjithmonë ishte e përfshirë në garat e astronomisë, ku në nivel të Kosovës ka fituar vendin e dytë dhe të tretin.  Përtej astronomisë, Vjollca lexonte shumë për letërsinë anglo-amerikane, shqipe, ruse dhe ishte gjithmonë duke kërkuar një vend në univers, identitetin dhe përkatësinë e saj.

“Jam edukuar të besoj se barazia gjinore është themel i zhvillimit shoqëror. Se dallimet gjinore janë të konstruktuara për t’i dhënë pushtet burrave. Jam rritur me mësimin se vajza dhe djali janë të barasvlershëm”, vlerësoi Vjollca.

Si studiuese e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze dhe më pas e Filozofisë dhe Sociologjisë, ajo ka kuptuar edhe më shumë për narrativet e mëdha dhe ndikimet e tyre në ndërtimin e regjimeve gjinore. Veprat e Virginia Woolf dhe filozofia e Simon de Beauvoir ishin vendimtare në orientimin saj në studime, kërkime dhe në rëndësinë e angazhimit të saj për barazi gjinore. Për këtë ajo gjithmonë kishte pasur përkrahjen e familjes dhe shoqërisë, sepse përpjekja e saj për barazi gjinore e ka definuar gjithmonë atë.

Duke qenë në mesin e aktivisteve të para në lëvizjen e grave, rrugëtimi i saj për barazi gjinore ishte plot me momente të veçanta, me aktiviste pasionante nga Kosova, rajoni dhe bota. Disa nga momentet më të lumtura të angazhimit të saj ishin: Konferenca e Grave në vitin 2000; Aktivistet në Ballkan Kalojnë Kufijtë, dhe Gjykata e Grave për luftërat në ish-Jugosllavi. Të tri këto aktivitete shënojnë momente shprese për drejtësi gjinore në Kosovë dhe vendet në rajon, si dhe ishin në kërkim të strategjive për vizionin feminist për drejtësi shoqërore.

“Flisnim një gjuhë universale për barazi gjinore duke iu referuar kushteve të veçanta. Kështu zhvillohej një mendim i ri politik feminist” përshkruan kujtimet nga ajo kohë Vjollca.

Vjollca sot është mësimdhënëse në departamentin e Punëve Sociale në fakultetin e Filozofisë në Universitetin Publik të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Ajo është e përfshirë në shumë projekte të cilat kanë pasur ndikim shoqëror si: 1)Programi Universitar për Studime dhe Hulumtime Gjinore, një platformë e cila zhvillon mendimin kritik teorik për gjininë në studimet universitare.

2) Platforma qytetare aktiviste ”Marshojmë, s’festojmë” që është kolektiv tjetër me qëllim për ta shfaqur barazinë gjinore dhe drejtësinë shoqërore dhe 3) Shkolla Verore për Gjininë dhe Seksualitetin, që zhvillon mendim kritik për seksualitetin dhe gjininë, problematizon dhe lufton homofobinë, nxitë pjesëmarrjen e të rinjve në kërkime dhe projekte avokuese për drejtësi gjinore. E lidhur në shumë forma me të drejtat e grave, Vjollca e sheh fuqizimin e grave dhe burrave në Kosovë si e drejtë për vetëvendosje.

”Fuqizimi është liria për realizim të ëndrrave dhe potencialit ekonomik, intelektual, artistik dhe qytetar. E njëjta vlen dhe për burrin. Arsimi formal dhe jo-formal është kyç për politika emancipuese për barazi sociale. Sot në Kosovë gjinia dhe të drejtat e grave janë diskurs i rëndësishëm. Jemi dëshmitar të ndryshimeve të thella rreth konceptimit të të drejtave të grave në rrafshin institucional dhe kulturor”, thotë ajo.

Për fund, Vjollca njihet për punën ekipore, punën për barazi dhe drejtësi gjinore. Ajo ka shkruar për zhvillimet gjinore, politike dhe sociale në Ballkan.

Aktiviste

Vjollca Krasniqi is a sociologist. She holds a Ph.D. from the Ljubljana University and holds a Master’s degree in gender studies, development and globalization from the London School of Economics and Political Science (LSE) and bachelor’s degree in Philosophy and Sociology from the University of Pristina.

She has been one of the first women from Kosovo active in the women’s movement in the Balkans, organizing and participating in a number of international conferences on political and gender issues. While today, Vjollca is committed to the academic section by researching and writing on topics such as peacebuilding, migration, ethnicity, collective memory, war, post-colonial theories, feminist theories, body, everyday sociology, transnationalism and ethnography.

Vjollca from Mitrovica, but who lives in Pristina noticed the gender regimes since she was young, along with the roles and social positions of women and men. Her childhood is a road filled with memories of literature, art, culture and passion for knowledge. She was always involved in astronomy competitions during primary school, while at the Kosovo level she has won second and third place. Beyond astronomy, Vjollca read much about Anglo-American literature, Albanian and Russian, and was always seeking a place in the universe, identity and belonging.

I was educated to believe that gender equality is the foundation of social development. That gender differences are constructed to give power to men. I grew up with the lesson that the girl and the boy are equal,“ says Vjollca. In her studies in English Language and Literature and later in Philosophy and Sociology she further understood more about the great narratives and influences on building gender regimes. Virginia Woolf’s works and Simon de Bouva’s Simone de Beauvoir’s philosophy were crucial to her orientation to studies, research and commitment to gender equality. For this she always had the support of family and society, because her effort for gender equality has always defined her.

Being among the first activists in the women’s movement, her journey to gender equality is full of special moments, passionate activists from Kosovo, the region and the world. Some of the happiest moments of her engagement are: Women’s Conference in 2000; Balkan Activists Cross the Borders, and the third, The Women’s Court on Wars in the Former Yugoslavia. All three of these activities mark moments of hope for gender justice in Kosovo and the countries in the region, as well as looking for strategies for a feminist vision for social justice.

„We spoke of a universal language for gender equality by referring to particular conditions. This is how a new feminist political thought was developed“, – Vjollca describes the memories from that time.

Vjollca is currently teaching in the Department of Sociology at the faculty of Philosophy at the Public University of Pristina „Hasan Prishtina“. She is involved in many projects that have had a social impact such as:

1) the University Program for Gender Studies and Research, a platform that develops theoretical critical thinking about gender in undergraduate studies; 2) The civic activist platform ”Let’s march, we do not celebrate” is a different collectivist in order to show gender equality and social justice; and 3) ”The Summer School on Gender and Sexuality” , which develops critical thinking about sexuality and gender, issues and fights homophobia, encourages participation youth in research and advocacy projects for gender justice.

Linked to many forms with women’s rights, Vjollca sees the empowerment of women and men in Kosovo as a right to self-determination. „Empowerment is the freedom to realize dreams and economic, intellectual, artistic and civic potential. The same goes for the man. Formal and non-formal education is key to emancipating policies for social equity.

Today in Kosovo, gender and women’s rights is a major discourse. We are witnessing profound changes about the conceptualization of women’s rights in the institutional and cultural sphere,“

Finally, Vjollca is known for teamwork, work on gender equality, gender justice. She wrote about gender, political and social developments in the Balkans.

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *