Ova borba će biti rat protiv žena“, rekla je gđa Sevdije tokom intervjua za usmene istorije, kada se podsetila vremena kada je Milošević́ započeo režim pozivajući se na veliki broj rađanja od strane albanskih žena.

Sevdije Ahmeti je bila stub ženskog pokreta kao aktivistkinja, pisac, feministkinja i advokat za ljudska prava. Tokom njenog rada u nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Kosova kao urednica nakon što je Filološki fakultet završila kao jedna od najistaknutijih studentkinja. Dok je radila u Biblioteci, ona je pisala protiv stereotipa o albanskim ženama kakvim su predstavljene od strane Jugoslovenskih medija. Tokom 1989. godine radila je  u Savetu za ljudska prava, gde je objavila mnoge izveštaje za organizacije o „Amnesty International“.

 

Kao tvorac ženskog pokreta devedesetih, ona odbija da se pridruži većini, jer duhom bila aktivista, volela je slobodu govora, bila je pobunjenik. Ona je bila jedna od inicijatora aktivizma pokreta za prava žena i demokratije na Kosovu i u regionu. Zajedno sa Vjosa Dobruna je suosnivač Centra za zaštitu žena i dece 1993. godine, koja je bila među prvim nevladinim organizacijama na Kosovu koje su aktivizam pretvorile u proteste za zaštitu ljudskih prava i prava žena, kao i za mir i protiv represije srpske države nad Albancima na Kosovu.

 

U decembru 1993. godine, na skupštini evropskih građana u Ankari, predložila je rezoluciju „Aparthejd na Kosovu“ i nastavila je kampanju protiv aparthejda na Kosovu. U julu 1997. godine u Beču uradila je nacrt Rezolucije o kršenju prava dece na Kosovu koji  je dostavila gđi Elizabeth Rehn, Specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji i gđi Svanee Hunt, američkoj ambasadorki u Beču (Skupština Ujedinjenih nacija u novembru 1997. godine odobrava Rezoluciju i izražava zabrinutost u vezi sa Srbijom).

Gospođa Ahmeti je takođe doprinela u dokumentovanju silovanja tokom rata, blisko sarađujući sa Haškim tribunalom, lično se posvetila za dobrobit i obezbeđivanje smeštaja svedoka sa Kosova koji su svedočili u Tribunalu. Takođe je pomogla ženama iz Hrvatske i Bosne u dokumentovanju seksualnog nasilja koji su tokom sukoba pobegli na Kosovo. Kao aktivistkinja dobila je nekoliko međunarodnih nagrada i priznanja, uključujući Human Rights Watch (2000) i Amnesti International (2005) kao jedna od najistaknutijih aktivistkinja za ljudska prava u svetu.

 

Sevdije Ahmeti je takođe bila međunarodni predavač za ljudska prava, nedavno i u Institu Oak, u blizini Colbi College u Mainu u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je pisala o radu i pravu a vezano za rad i kršenje prava na Kosovu. Napisala je članke, analize i knjige, uključujući knjigu “ Journdal d[une Femme du Kosovo –Dnevnik jedne žene sa Kosova 1998-1999″, koja je objavljena u Parizu, Francuska. Dnevnik žene sa Kosova je performans za koji se režiser Zenel Laqi inspirisao iz ratnih hronika, koje je opisala Sevdije Ahmeti u knjizi istog naslova. Ovaj dnevnik pokazuje užas etničkog čišćenja u poslednjem ratu, pokazujući srpsko nacionalističko ludilo i nacionalističke namere, te zločine i nesreće koje su proistekle iz njih.

 

Tokom rata na Kosovu (1998-1999.), poslala je preko 400 dnevnih elektronskih izveštaja, oko 1200 kontakata u svetu, svedočeći šta se dešava na Kosovu. Tokom rata na Kosovu (1999) ona se povezuje sa međunarodnim organizacijama za  početak kampanje „silovanje oružje rata „masovna pojava silovanja nad ženama i devojčicama kao i zločin protiv čovečnosti u optužbi protiv Slobodana Miloševića, pokrenute od gđe. Louise Arbour, međunarodnog tužioca u Haškom tribunalu, koja sadrži jake dokaze koji su 2001. godine obuhvaćeni u optužnici.

Posle rata, ona je bila član Prelaznog saveta Kosova, koji je osnovala administracija Ujedinjenih nacija i nastavila je da vodi Centar za zaštitu žena i dece na Kosovu proširenjem mreže na celom Kosovu.

Bila je borac zaslužan za prava žena i dece, i sa hrabrošću nikad nije oklevala da zagovara i podigne svoj glas, i učinila je sve da brani ovaj najugroženiji deo društva.

Aktivista

“Kjo luftë do të jetë luftë kundër grave”, thoshte zonja Sevdije, gjatë intervistës së saj për Oral  Histori, tek sa përkujtonte kohën gjersa Millosheviçi filloi regjimin e tij duke u ankuar për numrin e madh të lindjeve nga ana e grave shqiptare. Sevdije Ahmeti ishte shtyllë e lëvizjes së grave si aktiviste, shkrimtare, feministe dhe avokate për të drejtat e njeriut. Sevdije Ahmet është lindur më 5 nëntor 1944 në qytetin e Gjakovës, Kosovë, ndërsa pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Prishtinë.

Një kohë ajo kishte punuar edhe në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës si redaktore, pas përfundimit të Fakultetit Filologjik si një ndër studentet më të dalluara. Gjatë punës në bibliotekë, ajo kishte shkruar kundër stereotipeve gjinore ndaj grave shqiptare të portretizuara nga mediat jugosllave. Gjatë vitit 1989 ajo punoi në Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ku publikoi shumë raporte për organizatën Amnesty International.

Si ideatore e Lëvizjes së Grave në vitet 1990, s’pranoi të bëhej kryetare sepse në shpirt e donte aktivizmin, e donte fjalën e lirë, e donte rebelimin. Ajo ka qenë ndër iniciuesit e aktivizmit të lëvizjes për të drejtat e grave dhe demokracisë në Kosovë dhe rajon. Sevdije Ahmeti së bashku me Vjosa Dobrunën ishin bashkëthemeluese të Qendrës për Mbrojtje të Gruas dhe Fëmijës, më 1993, një ndër organizatat e para joqeveritare në Kosovë të cilat aktivizmin e vet e kthyen edhe në protesta për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të grave, si dhe për paqe dhe kundër represionit shtetëror serb ndaj shqiptarëve në Kosovë.

Në dhjetor të vitit 1993 në Asamblenë e Qytetarëve të Evropës në Ankara ajo propozoi Rezolutën “Aparteidi në Kosovë” dhe vazhdoi me fushatën kundër aparteidit në Kosovë. Në korrik 1997, në Vjenë hartoi rezolutën mbi shkeljen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, të cilën ia dorëzoi znj. Elizabet Rehn, raportuese speciale e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në ish-Jugosllavi dhe znj. Swanee Hunt, ambasadore e SHBA-së në Vjenë (Asambleja e Kombeve të Bashkuara në nëntor 1997 aprovon rezolutën dhe shpreh brengat ndaj Serbisë).

Zonja Ahmeti, po ashtu ka kontribuar në dokumentimin e dhunimeve gjatë kohës së luftës, duke bashkëpunuar ngushtë edhe me Tribunalin e Hagës, personalisht u përkushtua në mirëqenien dhe strehimin e dëshmitareve nga Kosova te cilët dëshmuan në tribunal. Ajo u ndihmoi po ashtu edhe grave nga Kroacia dhe Bosnja në dokumentimin e dhunës seksuale, kur ato u strehuan në Kosovë gjatë kohës së konfliktit. Për aktivizmin e vet ka marrë disa njohje e dekorata ndërkombëtare, përfshirë çmimet e organizatave Human Rights Watch (2000) dhe Amnesty International (2005) si njëra ndër aktivistet më të shquara të të drejtave të njeriut në botë.

Sevdije Ahmeti ka qenë edhe ligjëruese ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, së fundi edhe në Instituin Oak, pranë Colby College në Maine të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa lidhur me punën dhe të drejtat e shtypura në Kosovë ka shkruar edhe artikuj, analiza si dhe libra, përfshirë librin “Joundal dune Femme du Kosovo” – Ditari i një gruaje të Kosovës 1998-1999”, botuar në Paris, Francë. Nga ky ditar është shkruar edhe një shfaqje e cila është luajtur në teatrot belge, të Prishtinës, dhe të Francës. “Ditari i një gruaje nga Kosova” është një interpretim për të cilin regjisori Zenel Laçi ishte frymëzuar nga kronikat e luftës të përshkruara nga Sevdije Ahmeti në librin me të njëjtin titull. Ky ditar  tregon tmerre nga spastrimi etnik në luftën e fundit, duke i treguar njerëzimit çmenduritë dhe pretendimet nacionaliste serbe dhe krimet e gjëmat që rrodhën prej tyre.

Gjatë kohës së luftës në Kosovë (1998-1999),  ajo i dërgoi më se 400 raporte ditore elektronike, rreth 1200 kontakteve në botë  duke dëshmuar se çfarë po ndodhte në Kosovë. Gjatë periudhës së luftës në Kosovë (1999) ajo lidhet me organizata ndërkombëtare për të filluar fushatën “Dhunimi si armë lufte” të përfshirjes së dhunimit masiv ndaj grave dhe vajzave shqiptare si krim kundër njerëzimit në akuzën kundër Sllobodan Milllosheviçit, të ngritur nga znj. Louize Arbour, prokurore ndërkombëtare në Tribunalin e Hagës, duke ofruar prova të fuqishme, gjë që në vitin 2001 përfshihet në akuzë.

Pas luftës shërbeu si anëtare e Këshillit Tranzicional të Kosovës, i themeluar nga administrata e Kombeve të Bashkuara dhe vazhdoi të udhëheqë Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Kosovë duke zgjeruar rrjetin e kësaj qendre në tërë Kosovën. Ishte luftëtare e denjë për të drejtat e grave dhe fëmijëve dhe me plot guxim.

Asnjëherë nuk hezitoi të avokojë dhe të ngrijë zërin për ta, të bëjë çmos për mbrojtjen e kësaj pjese më të lëndueshme të shoqërisë.

Zonja Sevdije ishte pjesë e Rrjetit të Grupit të Grave të Kosovës, si anëtare e bordit. Sevdija, shoqe, bashkëshorte, nënë, dhe gjyshe e përkushtuar, i mbylli sytë më 19 Nëntor 2016 duke u larguar nga kjo botë.

Aktiviste

This war will be a fight against women,“ said Ms. Sevdije, during her interview with Oral History when she commemorated the time until Milosevic began his regime complaining of the large number of births by Albanian women.

Sevdije Ahmeti was the pillar of women’s movement as an activist, writer, feminist and human rights advocate. For a time, she worked at the National and University Library of Kosovo as an editor after completing the Faculty of Philology as one of the most distinguished students. While working in the Bible, she had written against the stereotypes of Albanian women portrayed by Yugoslav media. During 1989 she worked on the Human Rights Council, where she published many reports on Amnesty International.

As the architect of women’s movement in the 1990s, she refused to become a mayor because she loved activism in her soul, loved the free speech, and loved the rebellion. She has been among the initiators of the activism of the movement for women’s rights and democracy in Kosovo and in the region. Sevdije Ahmeti together with Vjosa Dobruna were co-founders of the Center for the Protection of Women and Children in 1993, which was among the first non-governmental organizations in Kosovo, which turned back activism into protests to protect human rights and human rights of women, as well as for peace and against Serbian state repression against Albanians in Kosovo.

In December 1993, at the Assembly of European Citizens in Ankara, she proposed the Resolution „Apartheid in Kosovo“, and continued the campaign against apartheid in Kosovo. In July 1997, in Vienna, she drafted the Resolution on the Violation of the Children Rights in Kosovo, which she delivered to Elizabeth Rehn, United Nations Special Rapporteur on Human Rights in the former Yugoslavia and Mrs. Swanee Hunt, US Ambassador to Vienna (The United Nations Assembly in November 1997 approves the Resolution and expresses concerns about Serbia.

Ms. Ahmeti also contributed to the documentation of wartime rape, closely cooperating with the Hague Tribunal, personally committing to the well-being and shelter of Kosovo witnesses who testified in the tribunal. She also helped women from Croatia and Bosnia in the document of sexual violence when they fled to Kosovo during the conflict. For her activism she has received several international recognitions and honors, including Human Rights Watch (2000) and Amnesty International (2005) as one of the most prominent human rights activists in the world. Sevdije Ahmeti has also been an international human rights lecturer, and recently also at the Oak Institute, near Colby College in Maine, United States, while writing about work and printed rights in Kosovo, she has also written articles, analyzes such as books, including the book „Journal d’une Femme du Kosovo – The Diary of a woman from Kosovo 1998-1999“, published in Paris, France. The diary of a woman from Kosovo is a performance for which director Zenel Laçi was inspired by the chronicles of war described by Sevdije Ahmeti in the book of the same title. This diary shows the horror of ethnic cleansing in the final war, showing the nationalist insanity and nationalist claims to mankind and the crimes and calamities that flowed from them. During the war in Kosovo (1998-1999), she sent over 400 daily electronic reports, about 1200 contacts in the world, testifying what was happening in Kosovo.

During the Kosovo War period (1999) it is associated with international organizations to launch the „war-crime rape campaign“ involving mass rape against Albanian women and girls as a crime against humanity in the indictment against Slobodan Milosevic, filed by Ms. Louize Arbour, International Prosecutor at The Hague Tribunal, offering powerful evidence, which in 2001 is included in the indictment.

 

After the war, she served as a member of the Kosovo Transitional Council, established by the United Nations administration and continued to lead the Center for the Protection of Women and Children in Kosovo by expanding the center network throughout Kosovo. She was a worthy warrior of the rights of women and children, and with courage she never hesitated to advocate and raise her voice, and do her utmost to defend this most vulnerable part of society. Mrs Sevdie was part of the Kosovo Women’s Network as a board member. Sevdije, a wife, mother, and devoted grandma, closed her eyes on November 19, 2016, leaving this world.

Sevdije Ahmeti was born on November 5, 1944 in the city of Gjakova, Kosovo.

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *