Selma Asotić (26) rođena je i živi  u Sarajevu.

Najistaknutija karakteristika njenog detinjstva i mladosti bila je osećaj potpune dezorijentacije, konfuzije i straha. Svi smo mi odrasli da živimo u stalnom strahu i osećaju konstruktivne beznadežnosti, zapaža Selma. Njen život je do sada bio pokušaj i borba za bežanjem od ove beznadežnosti.

Misli da “borba za prava žena” jeste fraza koju verovatno ne zaslužuje. Nikada to nikome nije objavila, potpuno je postalo jasto, najpre njoj samoj, a onda i ljudima oko nje, da je postala feministkinja. Njen otpor je stvoren od jake iritacije. Mogla je, kaže Selma, da primeti još u rano doba, posmatrajući žene u svojoj porodici, u svojoj zajednici, da žene trpe nepravdu, ugnjetavanje i poniženje. Kasnije, pred kraj puberteta, ovaj jeosećaj pretvorila u artikulisani politički stav.

  Ne bih sebe nazvala aktivistkinjom: ne zna šta to znači. Selma jednostavno pokušava da radi sa drugim ljudima i da radi stvari koje uzrokuju čak i najmanji pad u sadašnjem političkom sistemu. Priznaje da žene brinu o nepravdi, da su zloupotrebljene, utišavane i umanjene brutalnom silom, iako su pokretačka snaga naših zajednica i to je često baca u očaj. Ali ne veruje da očajanje ima mesta u politici, zbog čega i pokušava da ova osećanja pretvori u bes. Bes je produktivan, ako se pravilno kanalizuje, tvrdi Selma.

Za nju osnažiti se znači postati svesna, kroz političko obrazovanje i emancipaciju, materijalnih uslova koji regulišu naše postojanje u društvu. Pokušavajući da promenimo ove uslove koji su nepravedni i eksploatativni , kao i kretanje ka egalitarnoj zajednici koja bi ukinula postojeće hijerarhije moći između ljudskih bića, prema Selminom stavu suština  je njene borbe. Pokušaj da se osnaže pojedinci ne izazivajući sistematsko ugnjetavanje smatra za bezuspešan zadatak. Žene i muškarci ne mogu biti slobodni ako se socijalna struktura u kojoj se odvijaju njihovi životi gradi na eksploataciji, dodaje ona.

Njene uloge u društvu su sledeće: piše poeziju, prevodi i zajedno uređuje feministički časopis.

Kao projekat / aktivnostu čijem je sprovođenju učestvovala, a koja ima društveni uticaj ističe to da je zajedno sa svojom prijateljicom Marinom Veličković suosnivačica i saradnica u uređivanju časopisa za feminističku teoriju i umetnost „Bona“.

Uncategorized @sr

Selma Asotić e lindur në Sarajevë në vitin 1992, kur fillon në kujtimin e fëmijërisë së saj  ajo kujton që tipari më i shquar i fëmijërisë dhe rinisë ishte ndjenja e çoroditjes së plotë, konfuzionit dhe frikës. Ne të gjithë u ngritëm për të jetuar në frikë të vazhdueshme dhe në ndjenjë të mungesës së shpresës. Jeta ime deri tani ka qenë një përpjekje për t’u munduar dhe për të luftuar ndaj kësaj mungese të shpresës. 

Pse ka filluar Selma të luftoj për të drejtat e grave?

Mendoj se „lufta për të drejtat e grave“ është një frazë që ndoshta nuk e meritoj, pasi nuk mendoj se kam bërë shumë. Unë kurrë nuk e kam shpallur atë për askënd, vetëm gradualisht u bë e qartë, së pari për mua, dhe pastaj ata përreth meje, që isha duke u bërë feministe. Rezistenca ime ka lindur nga acarimi i fortë. Unë mund të kuptoj që nga mosha e re, duke shikuar gratë në familjen time, në bashkësinë time, që gratë pësojnë padrejtësi, shtypje dhe poshtërim. Ishte shumë më vonë, në kohën e adoleshencës time të vonshme, që e përktheva këtë ndjenjë në një qëndrim politik të artikuluar.

Unë nuk do ta quaja veten një aktiviste: Nuk e di se çfarë nënkupton ajo. Unë thjesht po përpiqem të punoj me njerëz të tjerë dhe të bëj gjëra që shkaktojnë edhe gurgullimin më të vogël në sistemin aktual politik. Unë e di se gratë mbajnë barrën e padrejtësisë, që ato janë të abuzuara, të heshtura dhe të përulura nga forca brutale, edhe pse janë forca shtytëse e komuniteteve tona dhe kjo shpesh më dëshpëron. Por unë nuk besoj se dëshpërimi ka një vend në politikë, prandaj përpiqem t’i kthej këto ndjenja në zemërim. Zemërimi është produktiv, nëse kanalizohet siç duhet.

Fuqizimi i gruas për Selmën do të thotë: fuqizimi do të thotë të bëhesh i vetëdijshme, nëpërmjet edukimit politik dhe emancipimit, të kushteve materiale që qeverisin ekzistencën tonë në shoqëri. Tentimi për të ndryshuar këto kushte, të cilat janë të padrejta dhe shfrytëzuese, dhe lëvizja drejt një komuniteti më egalitar që do të shfuqizonte hierarkitë ekzistuese të pushtetit midis qenieve njerëzore, është thelbi i luftës sonë. Përpjekja për të fuqizuar individët, duke mos sfiduar shtypjen sistematike është, sipas mendimit tim, një detyrë e pafrytshme. Gratë dhe burrat nuk mund të jenë të lirë nëse struktura shoqërore brenda së cilës shpaloset jeta e tyre është e ndërtuar mbi shfrytëzimin.

Selma  shkruan poezi, përkthen dhe është bashkë-redaktore e një reviste feministe.

Linku me shkrimet e Selma-s: https://bonamag.ba/

Uncategorized @sq

Selma Asotić is a young woman from Sarajevo who is shaping her powerful thoughts and feelings into actions to make positive change in women’s’ constant struggle with injustice, abuse, inequality and systematic oppression. 

Rising above hopelessness and fear from her early childhood, she refuses to be part of a world where women are seen as less than. Through working and speaking to different people around her, she hopes to make a ripple in the current political system and encourage women to raise their voices. 

“For me, becoming empowered means becoming aware, through political education and emancipation, of the material conditions governing our existence in the society. Trying to change these conditions, which are unjust and exploitative, and move towards a more egalitarian community that would abolish the existing power hierarchies between human beings is the core of our struggle.”

Selma is currently involved in co-editing a magazine for feminist theory and art called, ‘Bona.’

Uncategorized