More Raça,(25)rođena je u Đakovici, trenutno živi u Prištini.

Reč koja najbolje opisuje njen karakter je „uporna“. Simbolišu je dobrota i borba za jednakost.

Ima puno sećanja iz detinjstva koja su uglavnom vezana za film. Seća se kada joj je poklonjena mini digitalna kamera kojom je počela da snima prve kadrove, gde je za likove izabrala svoje drugove i drugarice iz detinjstva a tema je bila njihova zajednička dečja igra, ne misleći uopšte o tome da će je upravo ta igra dovesti do kinematografije koja je njen oblik izražavanja i njena profesija.

U našem društvu postoji dosta nepravde, rodne i rasne diskriminacije i to je nagnalo da postane jedan od glasova kritike za borbu protiv nejednakosti i da traži pravdu tamo gde ne postoji. Porodica i prijatelji je podržavaju kao i uvek, pogotovo od trenutka kada su shvatili njenu misiju i zbog se  smatra veoma srećnom osobom.

Njene najznačajnije aktivnosti su; Filmski festival „Rolling Film“ koji je posvećen romskoj zajednici. Ovo je projekat kojeg će se uvek sećati, jer je tada puno naučila o životu ove zajednice na Kosovu i stvarima koje nije poznavala o ovoj zajednici, i mnogo se povezala sa umetničkom kreativnošću ove zajednice, tradicijom i njihovom kulturom koja je veoma bogata i još uvek nepoznata većini stanovništva na Kosovu.

Smatra da, osnaživanje žena znači da treba da stvorimo jednake mogućnosti za njihovo obrazovanje u duhu društvene jednakosti.

Kao režiserka uglavnom radi na problemima žena u Kosovskom društvu kako bi podigla javnu svest o tom pitanju i razvila različito mišljenje, kao i na  tužnim pričama kosovskih žene koja su diskriminisana zbog zaostalog patrijarhalnog mentaliteta.

Kao dva projekta koja je realizovala, a koja su imala društveni uticaj ističe:

Film „Home“ čija je tema diskriminisanje žene u imovinskom nasleđu. Film je prikazan na svetskim prestižnim festivalima.

Film „Ona“ koji govori o nasilju nad ženom i njenom ćutnjom.

Aktivista

More Raca ka lindur në Gjakovë në vitin 1993. Morea e përshkruan veten, këmbëngulëse dhe të cilën e simbolizon mirësia dhe lufta për barazi.

Kur Morea flet për fëmijërinë ajo thotë: “Kam shumë kujtime nga fëmijëria të cilat kryesisht janë të lidhura me filmin. Më kujtohet kur më është dhuruar një kamerë e vogël digjitale me të cilën kam filluar të filmoj kuadrat e parë, ku për protagonist kisha shokët dhe shoqet e fëmijërisë dhe për temë kisha lojërat tona fëmijërore, duke mos e menduar se kjo lojë të shpien drejt rrugës së kinematografisë e cila është forma ime e shprehjes dhe profesioni im”.

“Unë kam filluar të luftojë për të drejtat e grave sepse në shoqërinë tonë ka shume padrejtësi, diskriminim gjinor dhe racor dhe kjo më shtyn që të bëhem një nga zërat kritik për të luftuar pabarazinë dhe me ngulm të kërkoj drejtësi aty ku nuk ka. Si gjithmonë familjarët dhe shoqëria më kanë përkrahur ,e sidomos kur kanë kuptuar misionin tim dhe për këtë ndjehem shumë me fat.

Aktivitetet që mban mend më së shumti janë: festival i filmit Rolling Film Festival dedikuar komunitetit rom është projekti të cilin do ta mbajë në mend gjithmonë, sepse aty ajo kuptoi shumë për jetën e këtij komuniteti në Kosovë dhe gjëra të cilat më parë nuk i kishte ditur rreth këtij komuniteti. “Aty jam lidhur shumë me krijimtarinë artistike të këtij komunitet, traditën dhe kulturën e tyre që është shumë e pasur dhe e panjohur akoma për një pjesë dërmuese të popullsisë në Kosovë”.

Fuqizimi i gruas për Morenë do të thotë: të krijojmë mundësi të barabarta në edukimin e tyre dhe kjo do të rezultonte me një frymë të barazisë sociale.

Si regjisore kryesisht trajtoj problematikat e gruas në shoqërinë Kosovare për të sensibilizuar opinionin dhe për të shpërfaqur histori të ndryshme, të trishta të gruas kosovare, e cila është e diskriminuar nga një mentalitet i prapambetur patriarkal.

Projektet  më të suksesshme të Moresë janë:

Filmi Home (Shtëpia), ku për temë ka diskriminimin e gruas në trashëgimi pronësore. Filmi është shfaqur në festivale prestigjioze botërore.
Filmi Ajo, i cili trajton dhunën ndaj gruas dhe heshtjen e saj.

Aktiviste

More Raça, (25) born in Gjakova, currently living in Prishtina

She describes herself as a persistent and she believes that she symbolizes goodness and struggle for equality.

When More talks about her childhood she says: I have many childhood memories that are mostly related to the movie. I remember when I was given a digital mini camera with which I started filming the first quadrant, and I chose as characters my childhood friends and for theme our childhood games, without ever crossing my mind that this game would lead me to the path of cinematography which is my form of expression and my profession.

More has started to fight for women’s rights because she thinks that our society is full of injustice, gender and racial discrimination, and it pushes her to become one of the critical voices in combating inequality and will therefore seek justice where it does not exist. Family and friends have supported her as always, especially when they have understood her mission and for this, she feels very fortunate.

The most remarkable activities are: The Rolling Film Festival dedicated to the Roma community. This is the project that she will always remember because she understood a lot about the life of this community in Kosovo and things she did not know before around this community and she is very concerned with the artistic creativity of this community, their tradition and culture, which is very rich and unknown to most of the population in Kosovo.

For Morea empowering women means creating equal opportunities in their education and this would result in a spirit of social equity.

As a film director, she mainly deals with women’s issues in Kosovan society to raise the public awareness and to unfold different, sad stories of Kosovan women who are discriminated against by a patriarchal backward mentality.

More’s most successful projects are:

“Home” a film, which elaborates discrimination of women in property inheritance. The film has appeared at prestigious world festivals.

The film “She”, which depicts violence against women and her silence.

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *