Rođena 1984. godine u Prištini, na Kosovu, u gradu iz kojeg je otišla na duže vreme.

Jeta Krasniqi je žena koja na vas ostavlja utisak na prvom susretu.

Ne znam da li je to njena zanimljiva priča, glas, strast i posvećenost. Ona je jedna od onih žena aktivistkinja koje imaju impresivnu priču, koja je dokazala da je posvećena borbi za pravo i dobrobit našeg društva. Ona zene vidi kao pokretačku snagu za demokratijom i razvojem i za društvo koje želi da izgradi.  

Jeta Krasniqi, uprkos svireposti tadašnjeg srpskog sistema na Kosovu, bila je sretno i ambiciozno dete. Ona ističe da je sretna što ima porodicu koja ju je odgajila ne štedeći ljubav.

Otvorili su mi vrata i verovali su u mene. Njihova nepoštedna podrška me je pre svega naučila da verujem u sebe, da verujem u moju snagu da dovedem do promena, da se suočim, a da ne ustuknem pred izazovima“.

Kada je Jeta imala devet godina, ona i njena porodica su se preselili se u Tiranu, u Albaniju. Dete, podignuto u porodici između umetnosti i aktivizma, Jeta je nasledila od svog oca umetničku dimenziju pristupa životu, uopšte, a od svoje majke nasledila je aktivizam za prava žena. Jedna interesantna simbioza, jer je od oboje dobila je bila odlučnost i posvećenost radu.

Jeta, je diplomirala na turskom koledžu u Tirani, završila je studije međunarodnih odnosa na Univerzitetu Istočnog Mediterana na Kipru sa High Honors. Postdiplomski studije, master, završila je na Univerzitetu Johns Hopkins, u Školi za napredne međunarodne studije (SAIS) za međunarodne odnose. Nakon završenih postdiplomskih studija na insistiranje roditelja, Jeta se vraća na Kosovo da radi na da radi u timu predsednice Atifete Jahjaga. U kancelariji predsednice, pored ostalog, pokriva i portfelje rodne ravnopravnosti i radila je sa preživelima seksualnog nasilja tokom rata.

Ona kaže da su rukopisi njene mame (kako ona zove svoju majku) bili odlučujući da se  ona angažuje na osnaživanju žena preživelih seksualnog nasilja u ratu. Njena majka je vodila beleške o tužnim pričama zena koje su silovane tokom rata na Kosovu u periodu kada je bila aktivistkinja tokom i nakon rata.

Sećam se da je sa ogromnom pažnjom, jer sam ja bila već punoletna, ona je počela da objašnjava težak kontekst potisnute i silovane kategorije žena, o kojima se nije govorilo, niti raspravljalo. Govorimo o 1999-2000 godini. Samo nekoliko godina kasnije, vidimo da je ova posvećenost nagrađena, a ove žene imaju pravnu zaštitu, imaju glas, imaju identitet i one su naš ponos. I ovom se otvoreno govori „, kaže Jeta.

Naporan rad Jete i raznih organizacija koje čvrsto veruju da ova kategorija treba da se tretira sa dostojanstvom od strane države, dovela je do toga da je Predsednica Jahjaga ukazala Dekret 2014. godine Nacionalnom savetu za preživele seksualnog nasilja tokom rata. Očigledno da je za Jetu pozicija  Kordinatorke Saveta i priznavanje pravne kategorije tim ženama i odluke institucija da im daju nadoknadu posle 18 godina, jedan je od najsrećnijih trenutaka aktivizma. Po prvi put će državne institucije raditi zajedno, priznajući zločin, dok je za Jetu bila privilegija i velika odgovornost, jer je bila na čelu procesa koji je mogao pozitivno da utiče na živote ljudi.

Iako je velika odgovornost, Jeta se mnogo puta razočarala kada se suočila sa surovom realnošću brutalnog nasilja, stigme i društvenih predrasuda prema ženama silovanih tokom rata, nedostatak pravde i političke volje da proguraju napred takvu stvar. Ali ona nije pokleknula, jer je snažno verovala u ovu stvar! Snaga preživelih seksualnog nasilja bila je najveća vrednost koju je ona izbliza upoznala.

Paralelno sa svojim aktivizmom za socijalnu jednakost, Jeta se bavi i sa jednim takođe velikim izazovom. Ona već́ dve godine vodi projekt Demokratskog instituta Kosova (KDI) za jačanje uloge Skupštine i učešće građana u dijalogu između Kosova i Srbije. Na vrhu jednog takvog važnog procesa, Jeta pominje kosovske političare koji su doveli do normalizacije odnosa kao što su: Edita Tahiri (bivši ministar za dijalog),Blerta Deliu (poslanica), Vlora Citaku (bivša ministarka za evropske integracije) Vjosa Osmani (članica bivšeg odbora za evropske integracije).

Zaključujemo sa omiljenom izrekom Jete: Hrabrost je najbolja odbrana koju žena može imati, Elizabeth Cadi Stanton, inicijator pokreta za prava žena tokom XIX veka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Aktivista

E lindur më 1984 në Prishtinë të Kosovës, në qytetin nga i cili u largua për një kohë të gjatë, Jeta Krasniqi është një grua e cila në momentin e parë që e takon lë një kujtim tek ti. Historia e saj interesante, zëri, pasioni dhe përkushtimi janë disa elemente që e identifikojnë atë. Ajo është një ndër ato gra aktiviste e cila ka një rrëfim mbresëlënës, e cila e ka dëshmuar se është e përkushtuar për të luftuar për të drejtën dhe të mirën e shoqërisë sonë. Ajo gruan e sheh si forcë të demokracisë, të zhvillimit dhe të shoqërisë të cilën synojmë ta ndërtojmë.

Jeta Krasniqi edhe përkundër egërsisë së sistemit të atëhershëm serb në Kosovë, ishte një fëmijë i lumtur dhe me ambicie. Ajo e potencon se është me shumë fat që ka një familje e cila e ka rritur me dashuri të pakursyer.

“Më kanë hapur dyer dhe kanë besuar në mua. Mbështetja e tyre e pakursyer më ka mësuar mbi të gjitha të kem besim në vete, të besoj në forcën time për të sjell ndryshim, për t’u përballur dhe për të mos u stepur para sfidave”.

Kur Jeta ishte 9 vjeçare, ajo dhe familja e saj u shpërngulën në Tiranë të Shqipërisë. Një fëmijë, e rritur në një familje mes artit dhe aktivizimit, Jeta ka trashëguar nga babai i saj dimensionin artistik të përqasjes ndaj jetës në përgjithësi, kurse nga nëna e saj ka trashëguar aktivizimin për të drejtat e grave. Një simbiozë interesante, sepse nga të dy ka marrë vendosmërinë dhe përkushtimin për punë.

Jeta, gjimnazin e mbaroi në kolegjin turk në Tiranë, ndërsa studimet universitare i ka mbaruar në Eastern Mediterranean University në Qipro për Marrëdhënie Ndërkombëtare me nderime të larta. Studimet pasuniversitare, master në Johns Hopkins University, në School of Advanced International Studies (SAIS) për Marrëdhënie Ndërkombëtare. Pas përfundimit të studimeve post diplomatike dhe insistimit të prindërve, Jeta rikthehet në Kosovë, për të punuar në ekipin e presidentes Atifete Jahjaga. Në zyrën e presidentes ndër të tjerash ajo mbuloi portofolin e barazisë gjinore dhe punoi me të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.

Ajo rrëfen se dorëshkrimet e mamasë (siç e quan ajo nënën) ishin përcaktuese për t’u angazhuar në fuqizimin e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës. Nëna e saj kishte ruajtur shënime nga rrëfimet e trishtuara të grave të dhunuara gjatë luftës së Kosovës, në periudhën kur ajo ishte aktiviste, gjatë dhe pas luftës.

“E kujtoj se me kujdesin më të madh të saj, pasi unë isha në një moshë të rritur, ajo filloi ta shpjegojë kontekstin e rëndë të një kategorie të shtypur e të dhunuar për të cilën as që flitej e as që debatohej. Po flasim për vitet 1999-2000. Kaq vjet më vonë, shohim se përkushtimi është shpërblyer dhe këto gra kanë mbrojtje ligjore, kanë zë, kanë identitet dhe janë krenaria jonë. Dhe, kjo thuhet haptas”, shprehet Jeta.

Puna e palodhshme e Jetës dhe organizatave të ndryshme të cilët besuan fuqishëm se kjo kategori duhet të trajtohet me dinjitet nga shteti, bëri që presidentja Jahjaga ta dekretoj në vitin 2014, Këshillin Kombëtar për të Mbijetuarat e Dhunës Seksuale gjatë luftës. Padyshim për Jetën pozicioni si koordinatore e këtij këshilli si dhe njohja e këtyre grave nga kategoria ligjore dhe vendimi i institucioneve për t’i kompensuar ato pas 18 vitesh ishte një ndër momentet më të lumtura të aktivizmit të saj. Për herë të parë institucionet e shtetit do të punonin së bashku duke e njohur krimin, kurse për Jetën ishte privilegj dhe përgjegjësi e madhe sepse ishte në ballë të një procesi që mund të prekë jetën e njerëzve.

Ndonëse një përgjegjësi e madhe, Jeta është dëshpëruar shumë herë kur është përballur me realitetin e egër të dhunës ç‘njerëzore, stigmës dhe paragjykimeve shoqërore ndaj grave të dhunuara gjatë luftës, të mungesës së drejtësisë dhe vullnetit politik për ta shtyrë përpara një çështje kaq të ndjeshme. Por, nuk është gjunjëzuar asnjëherë sepse ka besuar fuqishëm në këtë kauzë dhe forca e të mbijetuarave të dhunës seksuale ka qenë vlera më e madhe të cilën e ka njohur nga afër.

Paralelisht me aktivizimin e saj për barazi sociale, Jeta është e angazhuar në një sfidë po aq të madhe. Prej dy viteve ajo është drejtuese e projektit të Institutit Demokratik të Kosovë (KDI) për fuqizimin e rolit të kuvendit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në krye të një procesi kaq të rëndësishëm, Jeta përmend politikane nga Kosova të cilat i kanë prirë normalizimit të marrëdhënieve si: Edita Tahiri (ish ministre për dialog), Blerta Deliu (deputete), Vlora Çitaku (ish ministre për Integrimet Evropiane), Vjosa Osmani (anëtarë e ish-komisionit për Integrime Evropiane).

”Guximi është mbrojtja më e mirë të cilën mund ta ketë një grua”, nga Elizabeth Cady Stanton, nismëtare e lëvizjes për të drejtat e grave gjatë shekullit XIX në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një nga thëniet e preferuara frymëzuese të zonjës Krasniqi.

Aktiviste

Born in 1984 in Pristina, Kosovo, the town she abandoned for a long time. Jeta Krasniqi is a woman that leaves an impression on you at the very first moment you met her. Her interesting story, her voice, passion and devotion are just some elements that identify her. She is one of those activist women who have an impressive story, who has proven to be committed to fighting for the right and the good of our society. She sees women as a driving force for democracy and development, and of the society intended to be built.

Jeta Krasniqi, despite the fierceness of the Serbian system in Kosovo, was a happy and ambitious child. She points out that she is very fortunate to have had a family where she was raised with unsparing love.

„They opened doors for me and believed in me. Their unsparing support taught me to have faith in myself, to believe in my strength to bring change, to stand in front of challenges and never step back.

When Jeta was 9 years, she and her family moved to Tirana, Albania. A child, raised in a family between art and activity, Jeta has inherited from her father the artistic dimension of wide approach of life, whereas from her mother she inherited the sense of activism for women’s rights. An interesting symbiosis, as she has received from them the determination and dedication for work.

Jeta, has graduated from the Turkish college in Tirana and concluded her University studies at the Eastern Mediterranean University in Cyprus for Highly Honored International Relations. She concluded her postgraduate studies for a Master’s degree at Johns Hopkins University, at the School of Advanced International Studies (SAIS) for International Relations. After completing post-graduate studies and after her parents’ insisting, Jeta returns to Kosovo to work with the team of President Atifete Jahjaga. In the President’s Office, among other things, she covered the gender equality portfolio and worked with survivors of sexual violence during the war.

She says that her mom’s manuscripts (as she calls her mother, mom) were determinative to engage in empowering survivors of sexual violence during the war. Her mother had kept notes of the sad stories of raped women during the Kosovo war. During the war and after the war, her mother was an activist for women’s rights.

„I remember that with her greatest care, as I was at an adult age, she began to explain the grave context of a crumpled and abused category of women for whom it was neither spoken nor argued. We are talking about the years 1999-2000. So, a few years later, we see that this commitment is rewarded and that these women have legal protection now, they a have voice and identity and they are our pride. And everything is spoken openly,“ maintains Jeta.

Jeta’s tireless work with various organizations who strongly believed that this category should be treated with dignity by the State, encouraged President Jahjaga to establish the National Council for Survivors of Sexual Violence during the war in 2014. Undoubtedly for Jeta the position as Coordinator of this Council as well as the recognition of these women as a legal category and the decision of the institutions to compensate them after 18 years, is one of the happiest moments of her activism. For the first time, state institutions would work together recognizing crime, while for Jeta it was a great privilege and responsibility because she was at the forefront of a process that could affect people’s lives.

Although it was a great responsibility, Jeta was often desperate as she was faced with the wild reality of inhuman violence, stigma and social prejudice against women, who were abused during the war, lack of justice and political will to push forward such a matter. But she never gave up because she strongly believed in this cause! The strength of the survivors of sexual violence was the greatest value she has ever encountered.

Along with her activism for social equity, Jeta has also been for two years also the project leader of the Democratic Institute of Kosovo (KDI) for strengthening the role of the Assembly and the participation of citizens within the dialogue between Kosovo and Serbia. At the top of such an important process, Jeta mentions Kosovo politicians who have led to the normalization of relations such as: Edita Tahiri (Former Minister for Dialogue), Blerta Deliu (MP), Vlora Çitaku (Former Minister for European Integration) Vjosa Osmani (member of the former European Integration Committee).

We will conclude with Jeta’s favorite quote by Elizabeth Cady Stanton, the initiator of the women’s rights movement during the 19th century in the United States of America “Courage is the best protection that a woman can have!”

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *