Jadranka Miličević je sama po sebi heroina. Pre no što je rat uzburkao njen život, ona je imala sretno detinjstvo, okružena sjajnom ljubavlju i uspela je da realizuje neke od svojih snova iz detinjstva. U prvom razredu, zbog uspeha dobila je knjigu pod nazivom „Priče partizanke“. Jadranka je takođe bila jedna od šampionki u stonom tenisu za grad Sarajevo, dok je u dobi od 21 godine napravila prve korake ka svojoj nezavisnosti. Tokom sedamdesetih godina prošla je test vožnje, u to vreme vožnja je bila privilegija muškaraca a ne mladih žena.

Godine 92-96 su bile veoma teške za nju. Godinu dana pre početka rata u Bosni i Hercegovini počela je da se suprotstavlja onima koji su govorili u njeno ime, tražeći više prava za žene, kao miroljubiva aktivistkinja, rekavši NE ratu i nasilju. Bila je prisiljena da napusti svoju uništenu kuću i pronađe sigurnu adresu za svoju porodicu; tako se 1992. godine preselila u Beograd kao izbeglica, živeći u malom stanu Zemunu sa svoja dva mala sina i majkom, a suprug je ostao u Sarajevu.

Njen boravak u srpskoj prestonici propraćen je mnogim aktivnostima. Ona se pridružila Ženama u crnom od 1993. do 1996. godine, u znak protesta zbog zločina koje je Srbija počinila u regionu, posebno u BiH.. Tokom ovog vremena ova grupa je bila prozor u svet koji nudi mnoge prilika i trenutaka srećne u kriznom periodu nasilja. Jadranka se seća kako su organizovali koncerte u kampovima, pozorišne predstave, časove jezika i fotografije. Iz tog perioda, Jadranka spominje knjigu pod nazivom „Sećam se“, u kojoj su prikupljena lična iskustva žena izbeglica.

„Svake srede smo išle ​​na Beogradski trg i protestovale protiv kriminalnog režima koji je bio odgovoran za ratove.

Jadranka je našla oslonac i mir u svojim prijateljicama „Žena u crnom, koje su joj dale podršku kako bi naučila i pomogla na telefonskoj liniji SOS za žrtve seksualnog rata u Bosni I Hercegovini.

Posle rata, vratila se svojoj rodnoj zemlji (Sarajevo), gde se posvetila radu na podršci ženskih prava i izgradnje mira iznad bilo koje nacionalističke simpatije. Ona je jedna od osnivačica dve organizacije „Fondacija CURE“ i „Žene ženama“ i sada radi kao menadžer projekta Care International Balkan, vodeći program za uključivanje Romkinja u zemljama Zapadnog Balkana, koji se realizuje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Zajedno sa Fondacijom CURE, sprovedene su brojne uspešne inicijative kao što su: 1. Jačanje i uključivanje mlađih generacija u aktivizam i feminizam; 2. Učešće i mobilizacija žena u malim sredinama, zalažući se za promenu patrijarhalnih i konzervativnih politika i za usvajanje konvencija: Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) i Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (CAHVIO). 3. Zagovaranje da se kroz obrazovni sistem spreči i suzbije nasilje i stvori siguran prostor za žene iz LGBT*IQ zajednice, sve to  kroz radionice kako bi se oduprelo homofobiji i transfobiji.

Jadranka je osvojila nagradu „100 heroina sveta“, nagradu koja prepoznaje hrabrost i životni aktivizam mnogih žena u svetu, a 1998. dobila je nagradu za mir za njen doprinos izgradnji mira i promociji ljudskih prava (Njujork, SAD). Ona je bila jedna od prvih žena koje su podstakle širenje feminizma u nepoznatom društvu, pokazujući da feminizam znači jednakost, pravičnost i jednake mogućnosti između žena i muškaraca. Ona je bila i jedna od inicijatora Zakona o rodnoj ravnopravnosti, gde je BiH bila prva država u regionu koja ga je usvojila, ali sa mnogim problemima u implementaciji.

Jadranka Milićević́ je rođena 1957. godine u Sarajevu. Danas je majka dva sina, koleginica, sestra i udovica.

Aktivista

Jadranka Miličević thotë se është heroinë e vetës së saj. Para se lufta ta trazojë jetën e saj, ajo kishte një fëmijëri të lumtur, e rrethuar me shumë dashuri dhe kishte mundësi t’i realizonte disa nga ëndrrat e saja fëmijërore. Në klasë të parë, për shkak të suksesit ajo fitoi një libër të quajtur “Tregimet e grave partizane” nga shkolla Banko Ćopić, Sarajevë. Jadranka ishte po ashtu kampione e tenisit për qytetin e Sarajevës, kurse në moshën 21 vjeçare ajo i bëri hapat e parë drejt pavarësisë të saj. Në vitet e 70-ta ajo kaloi testin e vozitjes që për atë kohë vozitja ishte vetëm për burra.

Vitet 92 – 96 ishin shumë të vështira për të. Një vit para fillimit të luftës në Bosnje, ajo filloi t’i kundërshtojë të tjerët që flisnin në emrin e saj, duke kërkuar më shumë të drejta për gratë, si një aktiviste paqësore, duke i thënë JO luftës dhe dhunës. Ajo u detyrua që të largohej nga shtëpia e saj e shkatërruar dhe për ta gjetur një adresë të sigurt për familjen e saj, kështu që në vitin 1992 u shpërngulë në Beograd si refugjate, duke jetuar në një banesë të vogël me familjen e saj.

Qëndrimi i saj në kryeqytetin serb e përcolli me shumë aktivitete. Ajo iu bashkua Grave në të Zeza nga viti 1993 deri më 1996, duke protestuar për krimet e shkaktuara nga Serbia në rajon. Gjatë kësaj kohë, ky grup ishte një dritare për botën duke i ofruar shumë mundësi dhe pak çaste lumturie në një periudhe krize e dhune. Jadranka kujton se si organizonin koncerte ne kampe, shfaqje teatrale, mësime të gjuhëve të huaja dhe kurse fotografie. Nga kjo periudhë, Jadranka rrëfen se është edhe një libër i quajtur “Unë kujtoj” që mblodhi përjetime personale nga gratë refugjate. “Çdo të mërkure në kemi dal në sheshin e Beogradit, duke protestuar ndaj regjimit kriminal që ishin përgjegjës për luftërat”.

Jadranka e cila gjeti përkrahje dhe paqe me shoqet e saja tek Gratë në të Zeza, i dhanë asaj një shpatull mbështetës për ta mësuar dhe ndihmuar në linjën telefonike SOS për viktimat seksuale të luftës në Bosnje. Pas përfundimit të luftës, ajo u kthye në vendin e saj të lindjes (Sarajevë) duke u përkushtuar në kauzën për të drejtat e grave dhe ndërtimin e paqes mbi çdo simpati nacionaliste. Ajo themeloi dy organizata Fondacionin CURE dhe “Gratë për Gratë” dhe sot punon si projekt menaxhere në Care International Balkans duke udhëhequr programin për përfshirjen e grave rome në Ballkanin Perëndimor, zbatuar në Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi dhe Mal të Zi.

Së bashku me Fondacionin CURE kanë realizuar shumë iniciativa të suksesshme si: 1. Fuqizimi dhe përfshirja e gjeneratave të reja në aktivizëm dhe feminizëm; 2. Përfshirja dhe mobilizimi i grave në komunitete të vogla duke avokuar për t’i ndryshuar politikat konservatore dhe patriarkale dhe për të aprovuar konventat: Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) dhe Konventa për Parandalimin dhe Luftimin e dhunës ndaj Grave dhe dhunës në Familje (CAHVIO). 3. Avokimi përmes sistemit edukativ për ta parandaluar dhe kundërshtuar dhunën si dhe krijimi i hapësirës së sigurt për gratë nga komuniteti LGBTIQ me anë të punëtorive për të rezistuar homofobinë dhe transfobinë.

Jadranka ka fituar çmimin “100 heroinat e botës”, çmim ky që i njeh guximin dhe aktivizimin jetësor të shumë grave në botë si dhe në vitin 1998 fitoi çmimin e Paqes për kontributin e saj për ndërtimin e paqes dhe promovimin e të drejtave të njeriut (New York, USA). Ishte një ndër gratë e para që inkurajoi përhapjen e feminizmit, në një shoqëri të panjohur duke iu treguar që feminizëm do të thotë barazi, drejtësi dhe mundësi të barabarta mes grave dhe burrave. Ajo ishte po ashtu njëra nga iniciatorët për Ligjin për Barazi Gjinore, ku Bosnjë dhe Hercegovina ishte shteti i parë në rajon që e miratoi, mirëpo duke e zbatuar me shumë probleme.

Jadranka Miličević u lind në Sarajevë më 1957. Sot është nënë e dy djemve, kolege, motër dhe e ve.

Aktiviste

Jadranka Milicevic is her own heroine. Before the war she had a happy childhood and was surrounded with great love and was able to fulfill some of her childhood dreams. In the first grade, because of success, she won a book called “Partisan Stories”. Jadranka was also a table tennis champion for the city of Sarajevo and at the age of 21 she made the first steps towards her independence. In the 1970s she passed the driving test, which for that time was a privilege for man and let alone for a young women.

The years 1992-1996 were very difficult for her. One year before the start of the war in Bosnia and Herzegovina, she began to oppose others who spoke in her name, demanding more rights for women as a peaceful activist, saying NO to war and violence. She was forced to leave her destroyed house and find a safe shelter for her family. So, in 1992, she moved to Belgrade as a refugee, living in a small apartment in Zemun with her two little sons and her mother, while her husband remained in Sarajevo.

Staying in the Serbian capital conveyed her with many activities. She joined the “Women in Black” from 1993 to 1996, protesting the crimes committed by Serbia in the region, especially in BiH. During this time, this group was a window to the world offering many opportunities and moments of happiness in a period of crisis and violence. Jadranka remembers how they organized concerts in the camps, theatrical performances, language lessons and photography. From this period, Jadranka mentioned also a book called “I Remember”, which was a compilation of personal experiences from refugee women.

She maintained that every Wednesday they went to Belgrade Square, protesting against the criminal regime that was responsible for the wars.

Jadranka, who found support and peace with her friends at Women in Black, gave her a supporting shoulder to get information and provide help with the SOS phone line for Bosnian victims of sexual violence during the war in Bosnia.

Following the end of the war, she returned to her birth place (Sarajevo), devoting her to the cause of women’s rights and building peace over any nationalist preference. She was one of the founders of two organizations “CURE Foundation” and “Women for Women” and now she works as a project manager at Care International Balkans by leading the program for inclusion of Roma women in the Western Balkans, implemented in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro.

Along with the CURE Foundation, they have carried out many successful initiatives such as: 1. Empowering and involving younger generations in activism and feminism; 2. Involvement and mobilization of women in small communities by advocating for changing conservative and patriarchal policies and adopting conventions: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the Prevention and Fighting of Violence Women and Domestic Violence (CAHVIO). 3. Advocacy through the educational system to prevent and counter violence and create safe space for women from the LGBTI  community through workshops to resist homophobia and transphobia.

Jadranka won the award “100 heroines of the world”, an award that recognizes the courage and vitality of women in the world. Whereas, in 1998 she won the Peace Prize for her contribution to peace building and promotion of human rights (New York, USA). She was one of the first women to encourage the spread of feminism, in an unknown society, showing that feminism means equality, fairness and equal opportunities between women and men. She was also one of the initiators for the Law on Gender Equality, where BiH was the first state in the region to promulgate it, yet with many problems encountering in its implementation.

Jadranka Milicevic was born in Sarajevo in 1957. Today is the mother of two sons, fellow, sister and widow.

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *