Elvana Shala, (28.godina), mesto rođenja Peć, mesto boravka Priština

Elvana kaže da su karakterne osobine koje je najbolje opisuju upornost, humanost i iskrenost. Veoma je jaka kao osoba. Ne predaje se lako. Uvek insistira na postizanju ciljeva koji su ispravni, ali je mila osoba, koja ne zna i ne ume da se naljuti i bude besna. Osoba je koja poklanja puno ljubavi čak i kada joj ne uzvrate istom merom. Veoma iskrena prema ljudima iako je ta iskrenost mnogo puta koštala.  Humanizam je ispunjava kao osobu.

Njeno detinjstvo je nažalost bilo teško sa mnogo zdravstvenih problema jer joj je sa samo 6 meseci nakon rođenja jedan lekar u Peći postavio pogrešnu dijagnozu koja je na nju ostavila teške posledice prilikom hodanja i sa tom posledicama se nosi celog života. Njeno odrastanje je proteklo u potrazi za izlečenjem u brojnim lokalnim i međunarodnim zdravstvenim ustanovama. Ono čega se najviše seća iz detinjstva je vremena provedenog po bolnicama, operacija, suza i ogromnog napora da normalno hoda. Njeno detinjstvo nije bilo uobičajeno detinjstvo devojčice sa igračkama. Kada je krenulo u osnovnu školu, i pored zdravstvenih problema sa kojima se suočavala, ona je bila posvećena učenica dobro integrisana u društvu, zahvaljujući roditeljima koji su je vaspitavali da je jednakost vrlina.

Sa 12. godina je počela da radi sa brojnim lokalnim i međunarodnim organizacijama koje su imale za cilj zaštitu ljudskih prava. Radila je i na organizovanju kulturnih i humanitarnih događaja. Od tada pa sve do sada, nije prestala da se zalaze za jednaka prava među ljudima bez obzira na rod, veru, rasu ili seksualno orijentisanje i protiv diskriminacije. U međuvremenu je diplomirala političke nauke, međunarodnu komunikaciju i novinarstvo.

Njena motivacija kao mlade osobe tokom rada je da su “svi stvoreni iz ljubavi i da treba da se s nama s ljubavlju i ophode”. I pored veoma teškog i bolnog dela života u aspektu zdravlja, imala je i brojne srećne i uspešne trenutke. Elvana kaže da ima mnogo bolnih i srećnih trenutaka u njenom sećanju. Ne želi sve da ih nabraja jer iziskuju mnogo vremena.

U suštini ona je mlada počela da se bori ne samo za ženska prava, nego za prava svih ljudi uopšte a posebno protiv diskriminisanja svih marginalizovanih kategorija i protiv rodne neravnopravnosti. Počela je zbog činjenice da ona lično devojka sa posebnim potrebama ne bude diskriminisana u društvu i da ne dopusti da ostale devojke budu diskriminisane.

Porodica je uvek imala pozitivne reakcije na zalaganja koja je preduzimala i uvek su je podržavali. Što se tiče društva, kao jednog patrijarhalnog društva, vrlo često se suočavala sa njihovim idejama. Prvo, zato što je žena uvek smatrana kao “sluga u kući koja je u obavezi da izvršava naređenja porodice ili muža i onda kada oni nisu u pravu; da je devojka dobra samo kada se ne suprotstavlja svojim roditeljima, itd., ili da se na ciljeve koji se novčano ne naplaćuju ne vredi gubiti vreme.

U stvarnosti, ona je oduvek protiv toga da žena ne sme da se suprotstavi porodici ili suprugu kao i za to da prati svoje snove i ciljeve; i protiv toga da si dobra devojka samo ako se složiš sa mišljenjima ili zahtevima roditelja, zato što je vreme Kanuna prošlo i zakoni i međunarodne konvencije predviđaju da svaka osoba ima pravo da se ne složi sa mišljenjima ostalih ko god da su oni. I kada su je optuživali da radi bez osnova jer nije bila finansijski isplaćena, njen odgovor je bio “najlepše stvari na svetu su besplatne”.

Od 2002.godine kada je počela sa radom pa sve do sada, obavila je mnoge aktivnosti i projekte. Svaki  projekat je za sebe bio poseban, ali će se uvek sećati prvog predstavljanja Kosova u ulozi Ambasadorke dobre volje za Kosovo u Godišnjem samitu za mlade u OUN u Nju Jorku u 2015., i poslednjeg projekta koji je lansiran u novembru prošle godine “Malo svetla-Nje fije drite” protiv diskriminisanja žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Prvi događaj je imao svoju posebnost jer je Kosovo po prvi put imalo jednog Ambasadora Dobre volje koji-a je predstavljao državu u OUN i drugi događaj kampanja “Nje fije drite” koji je pružio šansu da upozna jaku i slabu stranu kosovske žene i da sasluša priče o iskustvima koje nije mogla da pročita ni u knjigama.

Jednaka prava ženama na Kosovu su uskraćena zato što i dalje živimo u patrijarhalnom mentalitetu. U mnogim ruralnim oblastima Kosova, žena još uvek živi potpuno pod pritiskom i zavisnošću svog muža, dok se primetno poboljšanje situacije primećuje samo u gradovima, ali mislim da je to ostalo tako zbog loših ekonomskih uslova u zemlji. Glavni izazovi današnjeg statusa žena na Kosovu su, kaže Elvana:

  1. Da budu svoje i da prate svoje snove.
  2. Da otvoreno daju svoja mišljenja bez predrasuda i osude
  3. Da budu na rukovodećim radnim mestima

Najsrećniji trenuci za Elvanu su oni kada je uspela da razbije tabue i predrasude za određene uzroke i da promeni mišljenje ljudi. Posebno oni trenuci kada sam uspela da pomognem ljudima sa posebnim potrebama.

Trenuci razočarenja za nju su oni kada su je ljudi osuđivali (kada su ljudi imali predrasude) zbog hodanja. I kada ljudi nisu dobro shvatali suštinu jedne aktivnosti.

Za nju, osnaživanje žena znači osnaživanje društva uopšte, jer su žene reproduktivna bića i od žena na svet dolazi dete koje potom odrasta i stvara celo društvo, stoga što snažnija i emancipovanija je žena, takvo će biti i njeno društvo. Dok, osnaživanje muškarca ispunjava u određenim okolnostima ono što od prirode ne može da učini žena. Mi kao društvo treba da budemo svesniji o socijalnoj jednakosti i da deca treba da se obrazuju u tom duhu, da su sestre jednake sa braćom i da se ni po čemu drugom ne razlikuju samo po polu. I najvažnije je, da se nikako ne podištavamo od negativnih reči ljudi koji nas okružuju.

Od 2014.godine vodi misiju ambasadora dobre volje za Kosovo koje joj je dato od Međunarodne komisije za ljudska prava, međuvladine organizacije koja je deo Ujedinjenih nacija.

Njena misija je da kao neprofitna diplomatska predstavnica sa 4.godišnjim mandatom ima priliku da predstavi Kosovo na konferencijama i raznim diplomatskim samitima i događajima na međunarodnoj sceni, uključujući organizovanje raznih aktivnosti za socijalna i humanitarna osvešćivanja na Kosovu. U januaru ove godine započela je drugi mandat u središtu 5 jedinih ambasadora dobre volje u svetu pod imenom IHRC.

Izreka s kojom se poistovećuje: Tvoje pravo se ne kupuje, ti si rođen sa svojim pravom. Čuvaj to pravo.

Tri projekta za koje misli da su imala najveći društveni uticaj, realizovani u ulozi ambasadorke dobre volje na Kosovu su: kampanja za podizanje svesti o ljudskim pravima lansirana 2014.godine kroz koju je iznela poruke o važnosti poštovanja ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije, humanitarna akcija za pružanje pomoći porodicama u gradu Peći u 2016.godini kroz koju je pomogla brojnim porodicama sa veoma teškim životnim uslovima u pružanju odeće i hrane, kao i kampanja za podizanje svesti protiv diskriminacije žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu “Nje fije drite”, kampanja koja poziva na prekid tišine i poštovanje ove kategorije ne samo na lokalnom nivou nego i na međunarodnom.

Uncategorized @sr

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Elvana Shala is from Peja, 28 years old and she was born on 11.05.1990, currently living in Prishtina. Her family is composed of her parents, two sisters and a brother. She is the third child of the family.

The words that best describe her character are perseverance, humanity and sincerity. She has a very strong character and as a woman she does not give up easily. She has always insisted on achieving her objectives whenever she knew they were right, but she admits that she does have a soft soul. She is the person that can never be mad at people or hate them. She is characterised by the love she has for others, even if it means not getting that love back. She admits that she is very sincere with people even though many times this kind of sincerity has fairly damaged her. Yet, it is this sincerity that fulfils her humanity.

When asked to provide to recall her childhood and any memory that is worthy to share, she states that her childhood was unfortunately very difficult and characterized with health problems. Six months after she was born she was wrongly diagnosed by a doctor in Peja, and this left her with a walking disability. She sought cures in local and international clinics and faced extraordinary health issues. From her early childhood, all she can remember is staying in hospitals, surgeries, tears, and the great difficulties while walking. So, it wasn’t a normal, beautiful, playful childhood for her at all. After she started primary school, despite her health issues, she was very dedicated to learn and was integrated equally in society, because her family treated her well and educated her to consider herself always equal to others. When she was 12 years old she started to work for many local and international organizations which worked with human rights, and as a result she had the opportunity to organize many cultural and humanitarian activities. From that time up to today, she graduated in Political Science and Mass Communication, and worked a lot against discrimination and for equal human rights regardless of gender, religion, race or sexual orientation. As a young woman, throughout her work and education, her motto was “We are all born out of love, and therefore we should be treated with love”. However, despite the painful health issues, she admits to have had many moments of happiness and success in her life. In her memory there are many good and bad instances, too many to recount.

When queried to give us an insight of her fights for women’s rights and how did her friend and relatives respond to her cause, she maintained that from a very young age she started to fight not only for women’s rights, but for human rights in general, especially against discrimination of marginalized categories and gender inequalities. The reason why she started this fight, was in particularly because she was a girl with a disability and she didn’t want to be subject of discrimination in society, and she didn’t want others to be discriminated either. Her family always responded positively to her cause and they always supported her. She was often faced with ideas of the patriarchal mentality of the society with which she didn’t agree. She admits that “at first, women were always seen as house servants who must abide to the family’s or husband’s orders even when they are not right; that you’re a good girl only when you don’t oppose your parents, and that it’s not worth working for such causes that don’t bring profit!” She continues by saying that “in reality, I always was and still am against the idea that women should not oppose their families or husbands and should not follow their dreams and objectives, or that you are a good girl only if you agree with the opinions or demands of your parents. The time of the Kanun has passed, and international laws and conventions determine that every person has the right to disagree with the opinions of others, whoever they may be. When I was accused of doing work in vain, and that my work didn’t bring me any financial profit, I always responded by saying that “the most beautiful things in the world are for free”.

When asked to tell us something about any activity/project that she will remember forever and which has been very special to her, she maintained that from the first time she started in 2002, she has undertaken many activities and projects. “They were all special in their own way, but I will always remember the first time I represented Kosovo as its Good Will Ambassador in the Annual Youth Summit of the UN in New York in 2015, and the latest project which was launched in November 2017 and is called “A ray of light” and is against discrimination of wartime sexual violence victims in Kosovo. The first case was special because it was the first time that Kosovo had a Good Will Ambassador and was being represented in the UN, whereas the campaign made me acknowledge the strong and painful characteristics of Kosovar women, and enabled me to hear stories the likes of which I didn’t read even in books” – concluded Elvana.

Considering the current situation in Kosovo she describes “Equal rights for women in Kosovo” as something rather challenging as she admits that the women rights in Kosovo are violated because we still live with a patriarchal or cannon mentality. In many rural zones in Kosovo, women are still under pressure and are dependent on men, whereas the situation might be slightly better in cities where we’ve noted great improvements. She thinks this partially comes as a result of severe economic conditions. Nevertheless, the main challenges of being a woman in Kosovo are being yourself and chasing your dream, saying your opinions openly without being prejudged and holding leading positions.

When asked to show us her happiest and most disappointing moments she stated that her happiest moment was when she managed to break taboos and prejudices for certain causes, to make people think differently, especially when she managed to help people who were in need. Whereas, as far as disappointment is concerned, she admits that she felt really disappointed whenever she was prejudiced for the way she walked. She gets disappointed also when people didn’t understand the essence of an activity.

She was asked what does ‘the empowerment of women’ mean to her? What about of men? What can we do as a society so that young boys and girls grow up in a spirit of social equality?

Her response was that empowerment of women implies the empowerment of society in general, because women are reproductive beings. They make children who then grow up and create society. So, when women are more powerful and emancipated, society is too. The empowerment of men fulfils to some extent what women can’t do by nature. As a society we must be more aware of social equality and we must educate our children to understand that brothers and sisters are equal, and that there is nothing different about them except gender. And the most important thing is not to be affected by the negative words of people around us.

Her role in society today is diverse. As from 2014 she has served the mission of Kosovo’s Good Will Ambassador which is given by the International Commission for Human Rights, an intergovernmental organization which is part of the UN. Her mission is being a diplomatic representative in a non-profit mission, with a four years mandate which gives her the opportunity to represent Kosovo in different conferences, summits and events of public diplomacy in the international arena, as well as to organize different awareness-raising social and humanitarian activities in Kosovo. In January, she undertook the second mandate among the 5 Good Will Ambassadors that are appointed by IHRC.

Her motto in life is “Your rights are not purchased. You are born with them. Protect them!”

Queried about two or three projects which she or her organization implemented, and which have had social impact, she mentioned three of her projects which she thinks have had great social impact and which were implemented while she has been the Kosovo’s Good Will Ambassador, and they are the following: the awareness-raising campaign for human rights which was launched in 2014, through which she conveyed messages about the importance of respecting human rights and of fighting discrimination; the humanitarian action for families in need in the city of Peja which was implemented in 2016 and through which many families were provided with assistance which were living in extremely severe conditions, by providing them food and clothing; and the awareness-raising campaign against the discrimination of wartime sexual violence victims in Kosovo, the “Ray of light” campaign which called to break the silence and respect this category not only in the local level, but also in the international level.

Uncategorized

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Elvana Shala, nga Peja, 28 vjeçe, e lindur më 11.05.1990, aktualish jeton në Prishtinë. Familja e saj përbehet nga prindërit, 2 motrat dhe një vëlla. Elvana është fëmija i tretë në familje.

Kur Elvanës iu kërkua që ta përshkruante karakterin dhe punën e saj me fjalë të thjeshta, duke na treguar se çfarë e simbolizon atë, ajo u përgjigj duke thënë se mendon që fjalët që më së shumti përshkruajnë karakterin e saj janë këmbëngulësia, humanizmi dhe sinqeriteti. Ajo thotë se është shumë e fortë për nga ana e karakterit dhe se si femër që është nuk dorëzohet lehtë. Gjithmonë këmbëngul për arritjen e qëllimeve të saja në veçanti kur e di që ato janë qëllime të drejta. Gjithashtu ajo thotë se është shumë e butë shpirtërisht dhe se nuk mund të mbajë kurrë mëri  apo e hidhëruar me dikë. Falë shumë dashuri edhe atëherë kur nuk e marr të njëjtën. Ajo thotë se është shumë e sinqertë me njerëzit edhe pse shumë herë ky sinqeritet e ka dëmtuar atë. Ndërsa në anën tjetër që qenit humane është diçka që e përmbush atë.

Kur Elvana u pyet të na rrëfejë diçka në lidhje me fëmijërinë e saj dhe çfarë kujtimesh i kanë ngelur asaj në mendje, ajo u përgjigj duke pohuar se fëmijëria e saj fatkeqësisht ka qenë një fëmijëri shumë e vështirë dhe me plot sfida shëndetësore pasi vetëm 6 muaj pas lindjes u diagnostikua gabueshëm nga një doktor i Pejës, me një diagnozë e cila e la me pasoja ne ecje përgjatë gjithë jetës. Që nga ajo kohë ajo thotë u rrita duke kërkuar shërim në shumë klinika vendore dhe ndërkombëtare dhe duke u përballur me sfida të jashtëzakonshme shëndetësore. Nga fëmijëria e hershme krejt çka mbaj mend janë qëndrimi i gjatë në spitale, operimet, lotët dhe mundi i madh për të pasur një ecje të drejtë dhe normale. Pra nuk ishte një fëmijëri e zakonshme e bukur dhe me lojëra. Ndërkohë që pasi fillova shkollën fillore edhe pse vazhdoja të përballesha me sfidën e shëndetit  u bëra një nxënëse tejet e përkushtuar në mësime dhe shumë e integruar në mënyrë të barabartë në shoqëri pasi familja gjithmonë më kishte trajtuar dhe edukuar që të jem e barabartë me të tjerët. Në moshën 12 vjeçare ajo filloi të punonte me shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare që kishin për qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe organizimin e aktiviteteve kulturore dhe humanitare. Që nga ajo kohë e deri më sot përveç shkollimit ku u diplomua për Shkenca Politike dhe Komunikim Masiv & Gazetari, ajo kurrë nuk u ndalë duke punuar fort kundër diskriminimit të njerëzve dhe luftimit për të drejta të barabarta pa dallim kategorie, gjinie, feje, race apo orientimi seksual. Si një e re gjithmonë gjatë punës dhe shkollimit të saj ajo ka theksuar se “Të gjithë kanë lindur nga dashuria dhe me dashuri duhet të trajtohen”. Por, përveç pjesës së dhimbshme në aspektin e shëndetit përgjatë jetës ajo e pranon se ka pasur edhe shumë momente të lumtura dhe të suksesshme. Në kujtime më kane ngelur shume situata si të mira ashtu edhe të këqija kështu që po fillova t’i numëroj do të jenë të panumërta.

Elvana ka filluar të luftojë për të drejtat e grave qysh herët. Në fakt unë kam filluar shumë e re të luftoj jo vetëm për të drejtat e grave por të të gjithë njerëzve në përgjithësi e veçanërisht kundër diskriminimit të kategorive të margjinalizuara dhe kundër pa barazisë gjinore. Fillova pikërisht për faktin që personalisht tani si vajzë me nevoja të veçanta të mos diskriminohesha në shoqëri e pastaj që mos ti lejoja as tjerat të jenë të tilla. Familja gjithmonë kishin reagime pozitive për kauzat që ndërmerrja dhe gjithmonë më përkrahnin. Ndërsa sa i përket shoqërisë si mentalitet patriarkal që jemi shumë herë bija ndesh me idetë e tyre. E para sepse femra shihej gjithmonë vetëm si “ rob i shtëpisë që duhet ti bindet urdhrave të familjes apo të burrit edhe kur ata s’kanë të drejtë; se je vajzë e mirë vetëm atëherë kur nuk kundërshton prindërit etj etj. apo se për kauzat e tilla që nuk paguhen me para nuk ia vlente të humbisja kohë. E që në realitet unë gjithmonë isha dhe jam kundër faktit që femra nuk guxon të kundërshtoj familjen apo burrin dhe të ndjekë ëndrrat dhe qëllimet e saj; apo që je vajzë e mirë vetëm nëse pajtohesh me mendimet apo kërkesat e prindit, kjo sepse koha e Kanunit ka kaluar dhe ligjet dhe konventat ndërkombëtare parashohin që cdo njeri ka të drejtë të mos-pajtohet me mendimet e tjetrit kushdo qoftë ai/ajo. E kur akuzohesha se po bëja punë kot sepse nuk paguhesha financiarisht përgjigjja ishte “gjerat më të bukura në botë janë falas.

E pyetur të na rrëfente se cilin nga aktivitetet/projektet do e mbajë mend përgjithmonë dhe se çfarë ishte e veçantë në lidhje me që ajo u përgjigj duke thënë se që nga viti 2002 kur ajo kishte filluar të merrej me aktivitete të ndryshme e deri më sot, ka shumë aktivitete dhe projekte ku secili bartë veçantinë e vet, por për të gjithmonë do të mbetet në kujtesë përfaqësimi i parë që i kishte bërë Kosovës në cilësinë e Ambasadores së Vullnetit të Mirë për Kosovën në Samitin Vjetor për të Rinjtë pranë OKB-së në Nju Jork në vitin 2015, dhe projektin e fundit të lansuar në nëntor të vitit të kaluar “Nje fije dritë” kundër diskriminimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. E para kishte veçantinë e saj sepse Kosova kishte tashmë për herë të parë një Ambasadore të Vullnetit të Mirë që e përfaqësonte shtetin në OKB dhe e dyta fushata “Një fije dritë” më bëri të njihja një anë tejet të fortë dhe të dhimbshme të femrës kosovare dhe të dëgjoja histori përjetimi që si kisha lexuar as në libra.

Elvana mendon se të drejtat e barabarta të grave në Kosovë janë të cunguara kjo për shkak se ende jetojmë në një mentalitet patriarkal kanunor. Në shumë zona rurale të Kosovës gruaja jeton ende plotësisht nën presion dhe varësi të burrit ndërkohë që një përmirësim i dukshëm i gjendjes vërehet vetëm në qytete, por sipas saj kjo ka ngelur kështu edhe për shkak të kushteve jo të mira ekonomike në vend.  Sfidat kryesore të të qenit grua në Kosovë sot janë të jesh vetvetja dhe të ndjekësh ëndrrën tënde, të flasësh hapur për mendimin tënd pa u paragjykuar dhe të mbash pozita të larta udhëheqëse.

E pyetur për momentin më të lumtur dhe atij më dëshpërues gjatë aktivizimit të saj, ajo u përgjigj duke thënë se gjithmonë momenti më i lumtur ka qenë kur ka arritur të thyej tabu dhe paragjykime për kauza të caktuara dhe t’i bëjë njerëzit të mendojnë ndryshe, e në veçanti kur ka arritur t’iu ndihmoj njerëzve në nevojë. Ndërsa sa i përket momentit më dëshpërues gjithmonë ka qenë momenti kur është paragjykuar për shkak të mënyrës së ecjes së saj dhe gjithashtu kur njerëzit nuk e kanë kuptuar mirë esencën e një aktiviteti të caktuar.

E pyetur se çfarë do të thotë ‘fuqizimi i gruas’ dhe i burrit për të dhe se çfarë mund të bëjmë si shoqëri që vajzat dhe djemtë e rinj të rriten në një frymë të barazisë sociale, ajo u përgjigj duke potencuar se fuqizimi i gruas do të thotë fuqizim i tërë shoqërisë në përgjithësi, kjo, sepse femra është qenie riprodhuese dhe prej saj vjen në jetë një fëmijë i cili pastaj bëhet i rritur dhe prej tij krijohet një shoqëri e tërë, andaj sa më e fuqishme dhe e emancipuar të jetë femra e tillë do jetë edhe e tërë shoqëria pas saj. Ndërkaq fuqizimi i burrit vetëm sa e plotëson në suaza të caktuara atë që nga natyra s’mund ta bëjë femra. Ne si shoqëri duhet të jemi më të vetëdijesuar rreth barazisë  sociale dhe fëmijët duhet ti edukojmë në atë frymë që motrat janë të barabarta me vëllezërit dhe nuk i dallon gjë tjetër përveç gjinisë. Dhe më e rëndësishmja assesi të mos ndikohemi nga fjalët negative të njerëzve që na rrethojnë.

Elvana nga viti 2014 ushtron rolin e  misionin e Ambasadores së Vullnetit të Mirë për Kosovën të dhënë nga Komisioni Ndërkombëtar i të Drejtave të Njeriut, një organizatë ndërqeveritare pjesë e Kombeve të Bashkuara.

Misioni im është mision përfaqësues diplomatik jo-fitimprurës me mandat 4 vjeçar i cili më jep mundësinë e përfaqësimit të Kosovës në  konferenca samite dhe evente të ndryshme të diplomacisë publike në arenën ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme vetëdijësuese sociale dhe humanitare në Kosovë. Në janar të këtij viti kam kaluar në mandatin e dytë në mesin e 5 Ambasadorëve të vetëm të Vullnetit të Mirë në botë që emëron IHRC.

Motoja që e përcjellë në jetë është “E drejta jote nuk blihet, ajo lind me ty. Mbroje atë”

Tri nga projektet e saj të cilat kanë pasur ndikimin më të madh shoqëror të realizuara si Ambasadore e Vullnetit të Mirë për Kosovën janë: Fushata vetëdijësuese për të drejtat e njeriut e lansuar në vitin 2014 përmes së cilës kam përquar mesazhe për rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriut dhe luftën kundër diskriminimit, aksikoni humanitar për të ndihmuar familjet në nevojë në qytetin e Pejës në vitin 2016 përmes së cilit kam ndihmuar shumë familje me kushte extreme të vështira me veshëmbathje dhe gjëra ushqimore, si dhe fushata vetëdijësuese kundër diskriminimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë “Një fije dritë” fushatë e cila bëri thirje për thyerje të heshtjes dhe respektim të kësaj kategorie jo vetëm në nivelin vendor por edhe atë ndërkombëtar

Uncategorized @sq

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *