Reč „Dua“ je glagol i na albanskom jeziku znači voleti. Ljubav je snažan i dubok osećaj koji nam omogućava da se približimo nekome ili nečemu, tako da nikada ne želite da se odvojite od te osobe ili stvari.

A oni koji su poznavali Dua i njena dela znaju da je ispunila svoje proročanstvo svog imena. Dua je bila ispunjena životom, ljubavlju, iskrenošću, inspiracijom i uzor je za nove generacije.

Dua je povela svoju dvogodišnju sestru da se igraju ispred kuće, pri čemu je ona pala, a nju je to strahovito uplašilo“… ovaj trenutak o kojem je Dua uvek govorila kao o jednom od događaja koji su na nju ostavili veliki utisak. Njena mala sestra Nexhibe, kaže: Dua je još od malena imala naglašen osećaj za odgovornost. Duin život je bio pun doprinosa pokretu za više prava za žene na Kosovu.

U godinama 2005-2006 radila je kao istraživač u Kosovskom centru za rodne studije, gde je značajno doprinela istraživanju, Istorija je i njena priča. Ova knjiga donosi priče jakih, inspirativnih žena, aktivistkinja iz Prizrena, Velike Kruše, Vučitrna i Prištine. U periodu 2011-2012 godine pristupila je Kosovskoj ženskoj mreži (MŽK) kao član osoblja, kao istraživač i pisac „Po kojoj ceni? Budžetska sredstva za sprovođenje pravnog okvira protiv nasilja u porodici na Kosovu. ”

U znak sećanja na Duu od Nicole Fransworth i Ženska Mreže Žena Kosova piše: U godinama koje su protekle, kad god je MŽK trebala koleginicu ili istraživača (jer je neko otišao), Dua je bila tu da nam pomogne, bez imalo lenjosti, da putuje u Mamušu, u Prizrenu i drugim opštinama, iako bismo joj javili u poslednjem trenutku. Imala je odličnu sposobnost komunikacije, slobodno je razgovarala sa različitim muškarcima i ženama na turskom, bosanskom, albanskom i srpskom jeziku, na teške teme kao što je nasilje u porodici. Bila je nezamenljiv volonter u MŽK, darujući nam na hiljada sati za doprinos unapređenju ženskih prava. Prisustvovala je skoro svakom dvomesečnom sastanku MŽK-a, aktivno je pratila inicijative naše mreže.

Dua Dauti – Kadriu, majka Diela i Alpa je obavljala profesiju psihologa, kao jednu od najznačajnijih profesija, posebno za naše društvo (čitaj: Kosovce), koji još uvek pate od ratnih trauma, stresa, depresije …

U emisiji „Danas“ na nacionalnoj televiziji Kosova „Kohavision“ pod naslovom „Vreme za decu“, Dua se zalagala za zabranu „brzu hrane“ i šećera, kao i mnogo puta objasnila probleme, zlostavljanja dece u školi, ponašanje, karakteristike dece. Pored predavanja na televizijskom programu, Dua je bez oklevanja išla u školu da diskutuje o pravim obrazovnim tehnikama za zdravlje dece sa roditeljima i nastavnicima. Dua je bila članica Nezavisne komisije za medije u 2017, član Upravnog odbora MŽK, gde je radila u 2016. i 2017, takođe je kratko bila predsedavajuća odbora MŽK. Dua Dauti – Kadriu je napustila ovaj svet strašno rano i nepravedno. Tragično je otišla sa ovog sveta, utopila se u Ulcinjskom moru 6. jula 2017. godine, u 36. godini života. Želela je vrednost. Volela je vrednosti. Insistirala na tome, kao kada me je uzimala za ruku, i rekla mi hajde da volimo svet, život, ono kroz što prolazimo i da krenemo napred. Sada znam, htela je da ide brže, jer ovde neću ostati dugo. Ja ću ubrzo otići, zaronimo u lepote života“, njen suprug Haliti seća je se s ljubavlju.

DUA kao molitva, DUA kao ljubav, DUA kao sestra, DUA kao majka, DUA kao pravi prijatelj. Sećanja, večni doživljaji koji su mnogi i vrlo posebni, vrednosti koje sam naučila od Due nemaju kraj. Čitaj, je prva zapovest Allaaha i Dua je uvek čitala, tako je bila vaspitana (za to je zaslužna moja majka, govorila je), majka joj je bila model za sve, tako da je i sama bila sjajna majka što se takođe vidi iz razgovora sa Dielom i Alpom“, seća je se njena prijateljica od srca, Mjellma.  

“Mojim roditeljima koji su mi dali detinjstvo ispunjeno ljubavlju.

Mojoj deci, koja su moja ljubav.

Mom suprugu, koji me motiviše sa ljubavlju.

Mojoj sestri s kojom sam delila dobrotu.

Mojim roditeljima koje sam obožavala.

Mom blagonaklonom narodu.

Mjellmi, mojoj večnoj prijateljici“- to su Duina pisanja, posvećena njenim najmilijima

Počivaj u miru majka Duo!

Aktivista

DUA në gjuhën shqipe do të thotë dashuri, e dashuri do të thotë ndjenjë e fuqishme, e thellë që të lidh ngushtë me dikë a me diçka dhe që të bën ta duash me gjithë zemër e të mos kursesh asgjë për të. E ata që e kanë njohur Duan dhe veprat e saj e kuptojnë që ajo e përmbushi profecinë e emrit të saj. Dua ishte e mbushur me jetë, plotë dashuri, e çiltër, frymëzuese dhe një rol model për gjeneratat e reja.

Dua e kishe marrë motrën e saj dy vjeçare për të luajtur jashtë shtëpisë, ku ajo ishte rrëzuar, gjë që e kishte frikësuar tej mase… këtë moment që Dua gjithmonë e tregon si një ndër ngjarjet të cilat i kanë lënë përshtypje, e rrëfen edhe motra e saj e vogël Nexhibja, e cila thotë: “Dua qysh nga vegjëlia e kishte të theksuar ndjenjën e përgjegjësisë”.

Jeta e Duas ishte e mbushur me plot kontribute në lëvizjen e saj për më shumë të drejta ndaj grave të Kosovës.

Në vitet 2005-2006 ajo ka punuar si hulumtuese në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ku kontribuoi në mënyrë të konsiderueshme për hulumtimin Historia, i cili është edhe tregimi i saj.  Ky libër sjellë rrëfime të grave të fuqishme, frymëzuese, aktiviste nga Prizreni, Krusha e Madhe, Vushtrria e Prishtina. Në vitin 2011-2012, ajo iu bashkëngjit Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) si anëtare e stafit, duke hulumtuar dhe shkruar Me çfarë çmimi?- Alokimet Buxhetore për Zbatimin e Kornizës Ligjore kundër Dhunës në Familje në Kosovë. Në kujtimin për Dua nga Nicole Fransworth dhe Rrjeti i Grave të Kosovës shkruhet: “Në vitet që pasuan, kurdo që RrGK kishte nevojë për kolegë ose hulumtues (sepse dikush ishte larguar), Dua ishte aty të na ndihmonte pa përtesë, duke udhëtuar në Mamushë, në Prizren dhe në komuna tjera, ani pse e lajmëronim në momentin e fundit. Një komunikuese e shkëlqyer, bisedoi lirisht me gra e burra të ndryshëm në gjuhën turke, boshnjake, shqipe dhe serbe, duke përfshirë edhe tema të vështira si dhuna në familje. Ajo ishte një vullnetare e pashoqe në RrGK, duke na dhuruar mijëra orë për të kontribuar në avancimin e të drejtave të grave. Ajo mori pjesë në gati çdo mbledhje dymujore të RrGK-së, duke përcjellë në mënyrë aktive nismat e rrjetit.

Dua Dauti – Kadriu, nëna e Diellës e Alpit kishte ushtruar profesionin e psikologes, si një ndër profesionet më të rëndësishme, e sidomos për shoqërinë tonë të cilët akoma vuajmë nga traumat e luftës, stresi, depresioni. Në emisionin “SOT” në televizionin kombëtar të Kosovës “Kohavision” në rubrikën “Koha për fëmijët”, Dua avokoi për ndalimin e “ushqimeve të shpejta” dhe sheqerit si dhe shpjegoi shumë herë problemet, ngacmimet e fëmijëve në shkollë, sjelljet dhe karakteristikat e fëmijëve. Përveç ligjëratave në programin televiziv, Dua pa përtesë shkonte në shkolla për të diskutuar mbi teknikat e edukimit të drejtë për shëndetin e fëmijëve me prindërit dhe mësuesit.

Dua ishte anëtare e Komisionit të Pavarur për Media në vitin 2017,  anëtare e Bordit të Drejtorëve të RrGK-së, ku ajo shërbeu gjatë vitit 2016 dhe 2017, përfshirë shkurtimisht edhe rolin e saj si Kryetare e Bordit të RrGK-së.

Dua Dauti – Kadriu u largua nga kjo botë tmerrësisht herët dhe padrejtësisht. Ajo u largua tragjikisht nga kjo botë, duke u mbytur në detin e Ulqinit më 6 korrik 2017, në moshën 36 vjeçare.

”Dua donte vlerat. Dashuronte vlerat. Sikur insistonte në to, sikur më merrte për dore dhe thoshte eja ta duam botën, jetën, ato që po kalonim e t’i shtyjmë përpara. Ta shoh, thoshte eja më shpejt se këtu s’do të rri shumë. Do të shkoj shpejtë, pra le të zhytemi në bukuritë e jetës”, e kujton me plot dashuri bashkëshorti i saj, Haliti.

“DUA si lutje, DUA si dashuri, DUA si motër, DUA si nënë, DUA si mike e vërtetë. Kujtimet, të përjetuarat janë të shumta dhe shumë të veçanta, vlerat që Dua m’i ka mësuar nuk kanë fund. Lexo ishte fjala e parë e Allahut dhe Dua vazhdimisht lexonte, ashtu ishte edukuar (të gjitha meritat janë të mamit thoshte), mamin e kishte model për gjithçka, prandaj edhe vet ishte nënë e shkëlqyer që edhe shihet nga bisedat me Diellen dhe Alpin”, e kujton shoqja e saj e zemrës, Mjellma.

“Prindërve të mi që ma falën një fëmijëri plotë me dashuri.

Fëmijëve e mi, që janë dashuria vet.

Bashkëshortit tim, i cili më motivon me dashuri.

Motrave të mia me të cilat ndava mirësinë.

Gjysheve, gjyshërve që janë të adhuruar gjithmonë. Fisit tim mirëdashës.

Mjellmës, mikes sime të përjetshme”

– Është ky shkrim nga Dua, dedikuar më të dashurve të saj.

U prehtë në paqe nëna Dua!

Aktiviste

The word “Dua” is a verb and in the Albanian language means to love. Love is a strong and deep feeling that enables us to get so close to someone or something so that one will never want to detach from that person or thing. And those who knew Dua and her actions know that she has fulfilled the prophecy of her name. Dua was filled with life, full of love, sincerity, inspiration and she became the role model for the new generations. Dua took her two-year-old sister to play outside the house where she fell, which had frightened her tremendously and this moment for Dua represents one of those events that impressed her, confesses her little sister Nexhiba. Naxhiba further comments by saying that ever since young Dua had manifested the sense of responsibility. Dua’s life was full of contributions to her movement for more rights to Kosovo’s women.

In 2005-2006 she worked as a researcher at the Kosovar Center for Gender Studies, where she contributed significantly to the research „>History, is her story“ . This book brings stories of powerful, inspirational women, activists from Prizren, Krusha e Madhe, Vushtrri and Prishtina. In 2011-2012, she joined the Kosovo Women’s Network (KWN) as a member of staff, as a researcher and writer of „At what price? Budget Allocations for the Implementation of the Legal Framework against Domestic Violence in Kosovo.” In the memory of Dua by Nicole Fransworth and the Kosovo Women’s Network it is written: In the years that followed, whenever KWN needed colleagues or researchers (because someone had left), Dua was there to help us without laziness, traveling to Mamusha, to Prizren and in other municipalities, though we have announcing her at the last moment. An excellent communicator, freely talked to different men and women in Turkish, Bosnian, Albanian and Serbian, including difficult topics such as domestic violence. She was an unmatched volunteer at KWN, giving us thousands of hours to contribute to the advancement of women’s rights. She attended nearly in every KWN biennial meeting, actively following the network initiatives.

Dua Dauti – Kadriu, the mother of Diella and Alp had practiced the psychologist profession as one of the most important professions, especially for our society (read: Kosovars) who still suffer from trauma of war, stress, depression … In the show „SOT“ on the Kosovo national television „Kohavision“ in the section „Time for children“, Dua advocated for the ban on „fast foods“ and sugar, as well as explaining the problems, the bullying , the behaviors and characteristics of children. In addition to lectures on the television program, Dua visited schools without hesitating to discuss the right education techniques for children’s health with parents and teachers.  Dua was a member of the Independent Media Commission in 2017, a member of the KWN Board of Directors, where she served in 2016 and 2017, including briefly as Chairman of the KWN Board Dua Dauti – Kadriu left this world horribly, early and unfairly. She left tragically from this world, drowning in the Ulcinj Sea on July 6, 2017, at the age of 36. „She wanted values. She loved values. As she insisted on them, as if she was holding me by the hand, to say let’s love the world, let’s love life and what we are going through and let’s move forward. Now, look, come faster, since I won’t stay long here. I’ll go fast, so let’s plunge into the beauties of life,“ her husband Haliti remembers her with love.

& DUA as prayer, DUA as love, DUA as a sister, DUA as a mother, DUA as a true friend. The memories, the eternal ones are many and very special, the values that Dua have taught me have no end. “Read” was the first command of God (Allah) for Muslims and Dua always read, so she was educated in that way (all the merits belong to my mother, she used to say), her mother was her role model for everything, and this could be seen in her daily conversations with her children Diella and Alpi, remembers her close friend, Mjellma.  

“To my parents who gave me a full-grown childhood with love.

To my children, who are my love.

To my husband, who motivates me with love.

To my sisters with whom I shared kindness.

To my grandparents whom I have adored.

To my benevolent tribe.

To Mjellma, my eternal friend“

– this is Dua’s writing, dedicated to her beloved ones.

Rest in peace mother Dua!

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *