Anisa Ismajli je albanska glumica, koja je diplomirala na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini u klasi profesora Faruka Begolija. Glumica je često viđena na pozorišnim daskama i sceni, kako se smeje, ponekad kako plače, vesela i tužna tumači u različitim ulogama. Dobrota, humanizam i pozitivna energija su karakteristike koje joj još jednom daju smisao njenom imenu Anisa!

Anisa je još kako mala sanjala da postane glumica i da njeno ime bude poznato. Štaviše, često je njena porodica hvatala kako glumila u tajnosti, sama u sobi. Ali, danas, kao profesionalna glumica, i pored glume, pronašla je različite oblike da se posveti ženama koje nisu u stanju da podignu svoj glas.

Porodica, društvo, nisu iznenađeni i često mi govore: ti si u stvari ona koja brani žene …znaju i podržavaju me;, Anisa opisuje reakcije svojih najdražih kada ona stane na stranu žena.

Za Anisu je siromaštvo žena, posebno onih sa decom, neprihvatljivo. Ona se toliko mnogo trudi da ozari svetlošću mnoge samohrane majke i porodice u nevolji na Kosovu sprovodeći kampanje za prikupljanja sredstava. Ona je takođe dobrovoljac u organizaciji; Majka i sretno dete, koja finansira žene bez krova nad glavom, silovane i samohrane.

Za svoj rođendan, ona nikada ne prima poklone od prijatelja, vec organizuje zabave gde traži od svojih prijatelja i porodice da doniraju novac za  samohrane majke. Ova mini kampanja Anise rezultirala je brojnim uspesima, ali i podigla svest stanovništva o humanosti i pružanje ljubavi drugima. Osim ove kampanje, Anisa je u januaru 2017. godine prikupila sredstva za jednu porodicu žrtve nedavnog rata.

Stajala je na temperaturi od -17 stepeni Celzijusa pred Uredom pošte na Sunčanom bregu, Priština čekajući donacije koje su donosili drugi. Isti postupak je izvršila 13. decembar, 2017, gde je čekala ljude ispred svog stana da bi prikupila sredstva za siromašne porodice iz Vučitrna.

Posvećena je da pomogne drugima, da osnaži samohrane majke, ona često govori sa svojom decom, Dalmatom i Melisom o jednakosti između polova i važnosti rodne pravde. Osnaživanje je velika, a da budem iskrena i lepa reč … koja prosto daje naredbu da se nešto primeni, i to treba da bude to! Muškarci treba da  je podrže, da je stvarno podržavaju, a ne samo da vas tapšu po ramenu, i kažu vam da će “biti bolje”.

Anisa trenutno radi kao producent na Radio Televiziji Kosova, ali nije napustila svoju profesiju glumice. Ona je takođe igrala u nekoliko filmova i serija, kao što su: Kukumi – (2005), kao Mara, Život jedne zemlje- (2002) (serijal) Tamo gde se sunce ne rađa – (1996) (Serijal), VESA – (1996).

Pored glume, Anisa je našla način da oslobodi pozitivne i negativne emocije. Voli da piše o svemu oko sebe, kako se oseća, s kim joj se dopada da bude.

Razotkriva stvarnost svoje fantazije od žene u pesničkoj prozi objavila je knjigu nazvanu „Trenuci“, napisanu kao lični dnevnik koji sumira trenutke sreće, tuge, mašte i intimne trenutke glumice. Knjiga je promovisana u okviru drugog izdanja Festivala; Femmes Fatales u organizaciji ARTPOLIS.

Aktivista

Anisa Ismajli është aktore shqiptare, e cila ka mbaruar studimet për aktrim në Fakultetin e Arteve të Universitetit Publik të Prishtinës në klasën e profesor Faruk Begollit. Në dërrasat e teatrit e në skena filmash duke interpretuar në role të ndryshme, aktorja është parë herë duke qeshur, e herë duke qarë, herë e gëzuar, e herë e trishtuar. Mirësia, humanizmi dhe energjia pozitive, janë tipare që ia japin edhe njëherë emrin e saj Anisa!

Anisa qysh e vogël gjithmonë kishte ëndërruar të bëhej aktore dhe emri i saj t’i njihej. Madje, shpesh herë familja e ka zënë duke aktruar me letra në dorë, e duke aktruar në ndonjë dhomë e vetme. Kurse, sot si një aktore profesioniste, përtej aktrimit, ka gjetur forma të ndryshme për t’i dalë në krahë grave të cilat nuk kanë mundësi që ta ngritin zërin. “Familjarët, shoqëria , besoj se nuk çuditen dhe shpesh më thonë: u nime ti që ju del zot do grave”….ata e dinë dhe më mbështesin”, përshkruan Anisa reagimet e të dashurve të saj kur ajo u del në krahë grave.

Për Anisën varfëria e grave, e sidomos e atyre me fëmijë është e papranueshme. Ajo mundohet aq shumë për t’jua sjellë një rreze dritë shumë nënave vetushqyese dhe familjeve në nevojë nga Kosova, duke realizuar kampanja për mbledhjen e fondeve. Ajo është edhe vullnetare në organizatën ”Nëna dhe Fëmijë të Lumtur”, të cilët mbledhin fonde për gratë e pastreha, të dhunuara dhe të vetme.

Për datëlindjen e saj, Anisa asnjëherë nuk pranon dhurata nga miqtë, por krijon një festë dhe kërkon nga shoqëria dhe familja që të mbledhin disa të holla për një nënë vetushqyese. Kjo kampanje e vogël e Anisës ka rezultuar me shumë suksese, por edhe ka ngritur vetëdijen tek popullata për humanizëm dhe ofrimin e dashurisë ndaj të tjerëve. Përtej kësaj kampanje, Anisa në janar të vitit 2017 ka mbledhur fonde për një familje të dalë nga lufta e fundit.

Ajo kishte qëndruar në temperatura -17 gradë celsius para Postës së Vogël në lagjen Bregu i Diellit, Prishtinë për t’i pritur të mirat që do t’i sillnin të tjerët. Të njëjtin veprim e bëri edhe më 13 dhjetor 2017, ku kishte pritur njerëz para banesës së saj për të mbledhur fonde për një familje skamnore nga Vushtrria.

E përkushtuar për t’i ndihmuar të tjerët dhe për t’i fuqizuar në mënyrën e saj nënat vetushqyese, ajo shpeshherë flet me fëmijët e saj, Dalmatin dhe Melisën për trajtim të barabartë në mes të roleve gjinore dhe rëndësinë e drejtësisë gjinore.

“Fuqizimi është fjalë shumë e madhe e besa edhe e bukur…do të thotë thjesht zbatojeni, kaq! Burrat duhet ta përkrahin, ama vërtetë ta përkrahin e jo vetëm të rrahin një krah ‘hajt se bohet mirë’”.

Anisa për momentin është duke punuar si producente në Radio Televizionin Publik të Kosovës, por duke mos e lënë anash edhe profesionin si aktore. Ajo ka luajtur edhe në disa filma dhe seriale si: ”Kukumi” – (2005) si Mara, ”Jeta e një toke”, – (2002) (serial), ”Atje ku nuk lind dielli” – (1996) (serial), ”Vesa – (1996).

Përpos aktrimit, Anisa ka gjetur një mënyrë për t’i çliruar emocionet pozitive dhe negative. Asaj i pëlqen të shkruaj për gjithçka që e rrethon, si ndihet, më kë i pëlqen të rrijë. Të shpalos realen e fantazinë e saj prej gruaje në proza poetike. Ajo ka botuar librin “Momente”,  i cilësuar si ditar personal që përmbledh çaste të lumturisë, të trishtimit, të imagjinatës dhe momentet më intime të aktores. Libri u promovua në kuadër të edicionit të dytë të Festivalit “Femmes Fatales”, organizuar nga ARTPOLIS.

Aktiviste

Anisa Ismajli is an Albanian actress, who has graduated from the Faculty of Arts of the Public University of Pristina in the class of Professor Faruk Begolli. The actress is often seen in the theater booths and in film scenes laughing, sometimes crying, being cheerful and sometimes sad by interpreting different roles. Kindness, humanism and positive energy, are features that describe her and give meaning to her name Anisa!

Since she was very little, Anisa had always dreamed of becoming an actress and famous. Moreover, often the family has caught her playing roles in secret, in a single room. But, today, as a professional actress, way beyond acting, she has found various forms to reach out to women who are unable to raise their voice.

“Family members or society, I believe, she states, are not surprised and they often say to me: oh really, you are the one standing in front of (fighting for) other women” … they know and support me,” describes Anisa the reactions of her loved ones when she supports other women.

For Anisa, the poverty of women, especially those with children, is unacceptable. She tries so hard to bring a light radius to many single mothers and families in need from Kosovo by carrying out fundraising campaigns. She is also a volunteer at the Mother and Happy Child organization, who collect funds for homeless, battered and single women.

On her birthday, she never accepts gifts from friends, but organizes a party and asks her friends and the family to donate money for one self-supporting mother. This mini-campaign of Anisa has resulted in many successes, but has also raised awareness of the people for providing for the needs of humanity and also for the provision of love towards others. Apart from this campaign, Anisa in January 2017 raised funds for one family, victim of the recent war

She stayed under extreme weather conditions of -17 degrees Celsius in front of the Post Office in the neighborhood of Sunny Hill in Pristina just to receive some goods that others were providing. She did the same thing on December 13, 2017, where she decided to stand in front of her apartment in order to raise funds for a poor family from Vushtrri.

Devoted to helping others to empower single mothers, she often speaks with her children, Dalmatin and Melisa for equal treatment between gender roles and the importance of gender justice. ”’Empowerment’ is a great word, and to be honest it sounds also beautiful… it implies an order to just apply it and that’s it! Men have to support it, to really support it and not just mumble the vain words that one day is going to “be better”.

Anisa is currently working as a producer on Public Radio Television of Kosovo, but she has not abandoned her profession as an actress. She has also played in several films and serials such as ”Kukumi” in the role of Mara, ”Life of a Land” (2002) (serial), “Where the sun does not rise“ (1996) (serial), ”Vesa” (1996). In addition to acting, Anisa has found a way to release her positive and negative emotions. She likes to write about everything that surrounds her, how she feels, people she likes to stay with. To unfold the reality of her fantasy from a woman in poetic prose, she has published the book named “Moments”, as a personal diary that collects moments of happiness, sadness, imagination and the most intimate moments of an actress. The book was promoted within the second edition of the “Femmes Fatales” Festival, organized by ARTPOLIS.

Activist